Biobränslet är på tillbakagång

Fjärrvärmemarknaden minskar, biobränsleanvändningen mattas medan avfallsbränslet fortsätter att öka. Det är slutsatserna i den rapport Profu har tagit fram om biobränslemarknaden i Sverige. Mårten Haraldsson berättade under Kraftvärme-seminariet vad utredningen visar om framtiden.

Utvecklingen inom fjärrvärmebranschen är anmärkningsvärd. 1980 kom nästan all fjärrvärme från olja. Idag, 30 år senare, är biobränslet dominerande. Elcertifikatsystem och energibeskattning gjorde att värmebranschen ställde om. Nu är branschen på väg att åter anpassa sig till nya tider och nya förutsättningar. Mårten Haraldsson, Profu, (Projektinriktad forskning och utveckling) pekade på ett antal trender.


Mårten Haraldsson, Profu
– Fjärrvärmebranschen är utsatt för hård konkurrens. Marknaden minskar till följd av att kunderna energisparar, nya hus är energisnåla och det är tuff konkurrens med andra uppvärmningsalternativ, sa Mårten Haraldsson.

Biobränslepriserna är konstant höga. Den ojämna tillgången över landet har inneburit dyra leveranser till mellersta Sverige där efterfrågan är som störst. 

Fjärrvärmeföretagen börjar nu leta efter alternativa lokala leverantörer och vissa försöker finna samarbetsformer för att skära på dyra leveranskostnader.

Avfallsbränslet ökar

Profu och Mårten Haraldsson ser framöver en fortsatt ökad användning av avfallsbränsle. Lagen om förbud att deponera avfall har bidragit till detta men även de dyra biobränslepriserna. Med tanke på den stagnerande fjärrvärmemarknaden kommer utrymmet för biobränslen att minska.

– Jag ser att fjärrvärmesektorns ökande efterfrågan på biobränslen håller på att mattas av. På sikt kommer efterfrågan att minska till avfallsbränslets fördel, sa Mårten Haraldsson.

Under de senaste 10 åren har det skett en tydlig ökning av avfallsförbränning. 2008 svarade biobränslet för 51 % av bränslevolymen till fjärrvärmeverken medan avfallsbränslet stod för 15 %.

– År 2030 kommer uppvärmningen från biobränsle att uppgå till 45 % medan avfallsförbränningen då stå för hela 40 %. Branschen ser detta som ett tekniskt funktionellt och billigt bränsle att producera värme och el av, sa Mårten Haraldsson.

Fjärrvärme med minskad marknad

Fjärrvärmemarknaden i storstäderna är mättad. Det finns inte längre nya kunder att ansluta. På mindre orter, där fjärrvärmesystemet inte är lika utbyggt, kan det ännu finnas möjlighet till en större marknad.

– Den nationella trenden är ändå att fjärrvärmen har nått sin topp, sa Mårten Haraldsson.

Efterfrågan på biobränsle inom fjärrvärmesektorn är på väg att plana ut. En minskad fjärrvärmemarknad och ökad användning av avfallsbränsle är orsaker. Men det innebär inte att efterfrågan på biobränsle totalt sett kommer att minska. Att förgasa biobränsle till fordonsbränsle är en möjlig framtida marknad med stor potential.

Prisutvecklingen av biobränsle

Förutom utbyggnaden av produktionsanläggningar för fordonsbränslen är det många fler faktorer som påverkar priset av biobränsle. Utbyggnad av biokraftvärme och avfallsförbränning är några. Mårten Haraldsson ser också utvecklingen av sågverksindustrin och utvecklingen för pappers- och massaindustrin som faktorer som påverkar.

– Tillgången på nya biobränslesortiment och nya strategier hos biobränsleinköparna är viktiga prisfaktorer. Att bränsleinköparna jobbar mer tillsammans, köper från mindre leverantörer och rekryterar från skogsbranschen är några välgenomtänkta strategier som kommer att påverka prisutvecklingen, sa Mårten Haraldsson som också inkluderade elcertifikatpriset och den vikande efterfrågan på fjärrvärme i sin analys.

Två stadiga ben att stå på

Att fjärrvärmebranschen numer har både biobränsle och avfallsbränsle att förlita sig på ser Mårten Haraldsson som en styrka. Många nya anläggningar byggs för flexibel bränslehantering. Det visar på branschens beredskap för förändring och anpassning.

Av: Helén Kim

Sidan skapad: 09 nov 2011