PRM värdefullt stöd för Puls, Plex och Nyans i Oskarshamn

PRM, Projekt Risk Management, är en metodik som lämpar sig för större projekt där det komplexa samspelet mellan tid, ekonomi och krävande teknik gör det svårt att överblicka och förutse hot och risker. Inspecta är sedan flera år involverat som expertpartner inom PRM för OKG, som driver kärnkraftverket i Oskarshamn där de tre största pågående utvecklings projekten kallas Puls, Plex och Nyans. Martin Syberg håller i kontakterna från Inspectas sida.

Simpevarp norr om Oskarshamn är en plats som Martin Syberg, konsult på Inspecta, känner mycket väl vid det här laget. I medeltal tillbringar han två dagar i veckan med att bistå projektgrupperna på OKG i deras arbete med att modernisera respektive höja effekten på kärnkraftsenheterna 2 (Plex) och 3 (Puls). Han stöder också Nicholas Boström, som för Inspectas räkning arbetar med det nya projektet Nyans (Nytt anläggningsskydd). ”Inspecta tillför en kompetens som oftast inte finns hos kunden sedan tidigare, en extra resurs. Genom att jag har arbetat länge med organisationen i OKG kan jag effektivt utnyttja PRM, Projekt Risk Management, som ett arbetssätt för att proaktivt hantera risker och för att kontinuerligt överblicka riskbilden i projektet.” PRM innefattar alla typer av risker, organisatoriska, tekniska, ekonomiska och tidsmässiga. Riskerna synliggörs och åtgärdas enligt en bestämd modell. ”Det finns fem huvudpunkter inom projektriskhanteringen i varje enskilt fall. Den första fasen kan benämnas uppstart då processen sätter igång. Därefter följer riskidentifiering då man skapar en lista över alla risker. Steg tre är en riskanalys då de olika riskerna rangordnas i en riskmatris. Följande åtgärd är att upprätta en handlingsplan, ett risk-bemötande då man skapar en åtgärdsplan enligt prioriteringen i föregående steg. Det sista steget löper vidare genom hela projektet och är en regelbunden uppföljning då man checkar av tidigare punkter och genomförda åtgärder samt bedömer effekten av dessa, värderar ny information och fångar upp eventuella nya risker eller avskriver gamla.”

Öka sannolikheten för att lyckas

Ur Inspectas synpunkt är det kontinuerliga arbetssättet det centrala inom PRM. Under hela projektets gång anpassas riskbemötandet enligt dagsläget. ”I början av processen handlar det förstås mest om övergripande frågor, bedömning av leverantörer, avtal, kontraktsfrågor etc. Senare förskjuts arbetet mot mer konkreta frågor, komponenter, logistik, leveranser med mera.” I PRM har varje risk en egen riskägare. Projektledningen gör en skattning av varje risk och kommer överens om prioriteten. ”När jag träffar projektledningen, vilket normalt sker under en timme per månad, går vi genom alla större risker och relevanta åtgärder. Fördelen med att göra detta systematiskt är att man säkerställer att vi får en komplett lista som möjligt över både de allra största riskerna och även de mindre detaljerna.

Jag och Nicholas bidrar med överblick och hjälper kunden att få en helhetsbild för att kunna ta itu med såväl stora som små risker på ett effektivt sätt De viktiga frågorna hanteras i god tid, vilket ökar sannolikheten för att lyckas nå projektmålen och hålla budgeten. PRM är alltså ett verktyg för att åstadkomma ett bättre projekt, både tekniskt och ekonomiskt.” Martin föreslår åtgärder och uppskattar effekten av de olika förslagen. Han upplever att PRM är bra för kommunikationen till projektets intressenter (t ex beställare och styrelse) genom att redovisning av risker och åtgärder systematiseras och sammanställs till en totalrisk. ”Det är bra för projektet att man kan ställa förväntningarna på rätt nivå, vilket ökar förtroendet hos bestäfllaren. Om man kan komma in med riskerna i ett tidigt skede kan projektledningen göra bättre prognoser och koordinera projektplanen med andra projekt inom samma anläggning.”

Tiden dyrbar

I stora projekt som Puls och Plex är tiden en av de viktigaste faktorerna. Martin säger att han lagt ner mycket krut på att samla in information och tala med folk för att kreativt skapa konsekvensscenarier för olika risker. ”Ofta innebär det en besparing i kronor och ören att slippa allokera denf många gånger hårt belastade projektorganisationens resurser för att åtgärda misstag som kunde ha undvikits genom PRM.” Inspecta lägger upp ett digitalt riskregister som används för att göra arbetsprocesserna smidiga genom att informationen är systematiserad. ”Ganska ofta finns det flera olika krav på riskrapportering, i det här fallet både OKG:s kvalitetskrav på arbetssätt samt krav på riskrapportering som härstammar från ägarkoncernen E-ons krav. Som konsult på OKG är jag en del av själva projektet. Men jag kan ändå ställa frågor och göra risksammanställningar från ett externt och oberoende perspektiv. Arbetet är dock fortfarande väldigt annorlunda än klassisk inspektion och provning,. Det är inte i första hand en granskning och bedömning utan PRM är en stödfunktion som används för att driva projektet framåt.”

Effekten på reaktor 3 höjs genom Puls

Mats Ekblad är en projektledare som upplever intensiva och spännande dagar när enhet 3 skall moderniseras och effekten höjas inom ramen för projekt Puls. ”Efter drygt två års förberedelser är det vintern 2006-07 dags att starta tillverkningen av de nya delarna. Enligt tidsplanen skall arbetet vara klart i augusti 2008. PRM är ett prioriterat område för aktiv riskhantering, vilket fallit mycket väl ut. Jag upplever att Inspecta är en professionell partner med insikt i branschen . Den löpande riskhanteringen bygger på ett internetbaserat riskhanteringsverktyg. Om det finns anledning och akuta frågor uppstår går vi snabbt djupare i riskbedömningen.” Mats upplever att PRM fungerar väldigt effektivt i kommunikationen då verksamheten skall utvecklas. ”Det är ett levande verktyg som ger ett personligt ansvar till de olika avdelningarna för uppdatering. På OKG är vi cirka 80 som arbetar inom Puls men globalt hos leverantörerna från Japan till Mexiko tillkommer ytterligare några hundra personer. Det innebär ett stort antal tids- och resursrisker. Ett starkt argument för PRM är att vi kunnat minska riskfaktorn beträffande tidtabellen med en faktor 4 sedan 2004 tack vare metoden dess analyser av riskvärden och konsekvenser. Ett stort tack till Martin och Inspecta som verkligen förstått vår unika miljö och stött vårt arbete.”

Plex moderniserar reaktor 2 

Anders Helmersson på OKG är en av Martins viktigaste kontakter bland de 55 personer som arbetar inom projektet Plex, som startade för 1½ år sedan och skall pågå till 2012. ”Plex lyfter stationens status. När enhet 2 är moderniserad och uppdaterad kan reaktorn köras ytterligare 30 år. Nu pågår en intensiv planering inför de stora åtgärder som genomförs 2007, 2009 och 2011. Vi har självklart jobbat med risker tidigare men behövde ett samlat grepp. Martin hade redan erfarenhet av Puls och det var därför naturligt att involvera honom och Inspecta som en extra resurs i arbetet med Plex.” PRM används i Plex för att identifiera risker, skapa en riskkarta, bedöma sannolikhet och konsekvenser samt att uppskatta kostnaderna för olika alternativ. ”I stora projekt som Plex upphandlas mycket av leveranserna som stora paket av leverantörer i hela världen. Riskbedömningen blir därför komplicerad och projekt- och konstruktionsledare har mycket nytta av Martin.”

Nyans nytt projekt

Det senaste samarbetet mellan Inspecta och PKG drivs inom ramen för projektet Nyans, som står för Nytt anläggningsskydd. Nicholas Boström är civilingenjör och har arbetat några månader med Nyans stödd av Martin. ”Jag har erfarenhet av att arbeta på Forsmark och har också varit produktspecialist på Chemical Instruments AB med ansvar för kunder och leverantörer. Nu är min uppgift att gradvis ta över ansvaret för riskhantering inom Nyans,ett projekt som startat nyligen och skall pågå ett antal år framöver. OKG skall se över sitt fysiska skydd mot yttre hot och Inspecta hjälper till med riskhantering inom projektet.” Projektledaren Richard Johansson, ser två viktiga fördelar med att anlita Inspecta för projektriskhanteringen. ”Inspecta tillför en kompetens som inte finns på företaget sedan tidigare. Till exempel kan Nicholas och Martin leda diskussionen så att arbetet flyter effektivt när vi behandlar risker, sannolikheter och konsekvenser. Vi har också sett det som värdefullt att använda Inspecta eftersom PRM erbjuder oss ett likadant arbetssätt för riskhanteringen som inom Puls och Plex.”

Sidan skapad: 10 apr 2006