Komplex processäkerhet kan hanteras smidigt

Processindustrin, dvs kemi, kraftvärme, skogsindustri, är en typisk 24-timmars bransch där säkerhetsfrågorna måste finnas i fokus dygnet runt, året om. Inspectas processäkerhetstjänster har som uppgift att underlätta kundernas hantering av risker, speciellt beträffande tryckavsäkring.

Identifiera faror med professionell hjälp

Varje haveri är, förutom en intressant lärdom, också ett tecken på att man misslyckats att eliminera risker. Professionell riskanalys med beaktande av de direktiv som finns - t ex ATEX för explosiva miljöer, tryckkärlsdirektivet PED och maskindirektivet - är ett utmärkt hjälpmedel för att förebygga olyckor och missöden, som kanske får omfattande ekonomiska konsekvenser i form av avbruten produktion och omfattande reparationsarbeten för att inte tala om risken för liv och lem.

”Ett bra exempel på de anläggningar vi håller på med till vardags är en kraftvärmepanna som eldas med pellets. Här ingår en rad lagstadgade åtgärder, riskanalys för konstruktionen enligt PED, riskbedömning och zonklassning enligt ATEX, samt riskanalys enligt Maskindirektivet.

Besiktningen av större pannor innehåller en granskning av tryckavsäkringen och hela säkerhetssystemet; här ingår även riskanalysen, som utgör grunden för säkerhetstänkandet”, säger Annika Glas, chef för Processäkerhet på Inspecta.

Om man säkerhetsgranskar en anläggning redan i konstruktionsfasen kan det betyda stora ekonomiska inbesparingar i slutändan. Om en erfaren granskare får göra en noggrann genomgång av flödesscheman, el- och styrsystem på förhand kan fel hittas redan innan anläggningen byggs. Riskbedömning, korrekt utformade driftsinstruktioner och fortlöpande tillsyn utgör en helhet för att minimera de risker som trots alla förebyggande åtgärder alltid är en del av en processanläggning.

Miljörisker och explosionsfara

Annika berättar att hon och hennes medarbetare också arbetar med miljöriskbedömningar.
”Vi använder oss av mjukvara för beräkning av spridning av explosiva, giftiga ämnen och konsekvenserna av detta. Detta är ett krav för vissa verksamheter, t ex kylanläggningar som innehåller ammoniak.”

Kunskapen om ATEX är fortfarande delvis bristfällig ute på fältet. ”Det handlar inte bara om den petrokemiska industrin, där man har en hög medvetenhet om ATEX. Explosiva miljöer förekommer ju också i kvarnar, kraftvärmeverk – där det förekommer risk för dammexplosioner– och faktiskt i vanliga bagerier och lackeringsfirmor.”

När en zonklassning gjorts ska rätt utrustning installeras. Det finns noggranna direktiv för dessa krav. Inspecta ger råd och anvisningar, men har inte hand om certifieringar av produkter. Dessa utförs enbart av vissa högspecialiserade laboratorier.

Avdelningen arbetar också med rådgivning inför CE-märkning enligt maskindirektivet. Det råder fortfarande vissa oklarheter om vad det är som gäller i praktiken. ”Tillverkaren har ansvar för helheten trots att varje enskild del är separat CE-märkt. Riskanalysen handlar om att identifiera faror i konstruktioner och att åtgärda dessa i god tid. Några exempel är underdimensionerade säkerhetsventiler med låg avblåsningskapacitet, bristande redundans i elektroniska och mekaniska system,  fel på givare eller andra komponenter.”

Sakkunniga inom SIL-klassning

SIL, Safety Integrity  Level, är ett arbetsredskap som kvantifierar och graderar risker för säkerhetssystem som bygger på elektromekaniska reläer, elektroniska komponenter och datorbaserade rutiner. Det finns fyra SIL-klasser, där 1 är den lägsta och 4 den högsta. Valet av SIL-klass görs utgående från behovet av riskreduktion i den aktuella anläggningen. I petrokemisk industri, där mycket explosiva och brandfarliga ämnen hanteras, är det generellt motiverat med en högre SIL-klass än i pappers- och massaindustri, där det är mer sällsynt med akuta explosionsrisker.

”Betydelsen av SIL ökar hela tiden inom Inspecta, och vi utvecklar ständigt vår kompetens för att få ett helhetsgrepp på SIL-klassning. Det finns ett tryck både inom Sverige och från utlandet att utveckla verksamheten inom SIL, som ju förutsätter strukturerade rutiner för granskning av processäkerhetssystem. Här samarbetar vi nära med IPS, Intresseföreningen för Processäkerhet”, förklarar Annika.

Det är viktigt att kunna granska och bedöma riskanalyser för SIL-klassning. ”Analysen är basen för det hela. Den måste ligga på en korrekt nivå för helheten. De enskilda komponenterna, t ex en tryckvakt eller sensor, är inte avgörande! Vi på Inspecta ser ett stort behov av utbildning inom SIL inom hela den svenska processindustrin.”

Av: Tage Eriksson

Sidan skapad: 27 maj 2010