Koll på ADR ett måste för full gas

Några misstag kan fälla även de bästa tillverkare. Ett är att produkten inte har någon marknad, ett annat att produkten inte uppfyller säkerhets- och kvalitetskrav. Cryo AB, ett företag i Linde-gruppen, är en av världens ledande tillverkare av tryckkärl för flytande gaser, både för transport och fasta tankar för LNG. Man använder sig av Inspecta för att ha full koll på ADR, det internationella regelverket för transport av farligt gods på väg.

Cryo litar på Inspectas ADR-kompetens

”Våra trailers rullar i hela Europa inklusive Sydeuropa, till och med i Sydamerika. Som ett gammalt AGA-bolag med inriktning på tryckkärl för flytande gaser har vi mycket goda kundkontakter i många länder till gasbolagen och producenter som hanterar t ex flytande syre, argon, kväve, koldioxid och helium”, berättar Torgny Säfblad, servicechef och tidigare konstruktionschef på Cryo AB i Göteborg.
Under senare tid har Cryo vuxit snabbt inom området LNG (Liquid Natural Gas), där man är involverade i storprojektet Nynäshamns gasterminal. ”Detta är vårt största jobb någonsin. Tanken är på tjugo miljoner liter. I projektet ingår också utrustning för rekondensering av gasen. Projektet har också fört med sig beställningar av transporttankar.”

Cryo är också involverat i stora LNG-projekt i Norge, där man har levererat tankar och utrustning, bl a trailers, för att driva fartyg med LNG. Både färjor och förbindelsefartyg kan drivas med gas, vilket ger en reduktion av kväveoxidutsläppen med cirka 90 %, koldioxidutsläppen med mer än 20 % och helt eliminerar svaveldioxiderna i avgaserna.

”Men, fordon och transportutrustning är det som de flesta känner oss för. Vi har kapacitet att bygga 75 fordon per år. Det största kombiekipaget består av en dragbil med en tank på 27,5 m3 och ett släp på hela 52,5 m3. De inre behållarna i tankarna är alltid utförda i rostfritt stål medan ytterbehållaren är i rostfritt eller vanligt kolstål. Vi har utvecklat innerbehållare i aluminium, vilket ser lovande ut. Tidigare byggde vi 20 fots containers för transport av luftgaser, men efterfrågan har varit låg den senare tiden. På programmet finns också järnvägstankar, men jag tror att vi inte byggt några sedan 1989”, konstaterar Torgny.

En av de mest avancerade produkterna är en exklusiv 40 fots container för helium.
”Vi är rätt stolta över denna. Den innehåller en tank på 41 m3 för helium och en mindre tank för N2, eftersom heliumgasen kyls med flytande kväve.”

Viktigt att kunna tolka regelverket

ADR är det regelverk som gäller för transport av farligt gods på väg. I Sverige är det MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), tidigare Räddningsverket, som ger ut den svenska versionen, ADR-S. ADR är ett internationellt regelverk med sina rötter i en europeisk konvention från femtiotalet. Numera är de flesta europeiska länderna inom och utanför EU anslutna. Till Sverige kom ADR på sjuttiotalet. Numera tillämpas ADR också inrikes i EU och reglerna harmoniseras allt mer.

”ADR tar sikte på själva transporten av produkter, men en ökad harmonisering innebär att regelverket omfattar mera detaljer inom både teknik och konstruktion”, säger Mikael Rehn på Inspecta.
Inspecta tillhandahåller flera olika tjänster inom området ADR.

”Den största delen av vårt arbete berör den återkommande besiktningen av utrustningen. Vi kan också erbjuda hjälp med nykonstruktion och konstruktionskontroll vid våra kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg. På den sistnämnda orten kan man tala om ett litet kunskapscentrum med 5-6 specialister som arbetar med ADR på heltid. Många frågor från tillverkarna gäller regelverk, standarder och tolkning av bestämmelserna”, berättar Mikael som också anordnar ett ADR seminarium i Göteborg i maj.

Cryo och Inspecta har ett samarbete som varat i många år

”Vi har utnyttjat Inspectas kunnande för konstruktionskontroll och typgodkännande för tryckkärlen, ett väldigt bra samarbete. Om vi är tveksamma om tillämpningen av bestämmelserna kan vi alltid ringa våra långvariga kontakter för konsultation”, förklarar Torgny.

”I och med att regelverket delvis härstammar från femtiotalet innebär det att det finns en stor mängd uppdateringar. I princip kan man tala om en bok med ett nytt regelverk vartannat år. Vi på Inspecta har förmånen att regelbundet få träffa kollegor på ett internationellt plan. Då lär vi oss mer om nyheterna och vi kan också förmedla frågeställningar från fältet till de föreskrivande myndigheterna. Sedan kan vi föra ut ny kunskap om ADR till tillverkare och andra kunder.”

En stor fråga som berör många är att man från det senaste årsskiftet övergick till standarder inom ADR. ”Det gör att man som tillverkare eller anläggningsägare blir mer uppbunden. Tidigare har regelverket gett utrymme för tolkningar, men nu ger ADR snävare ramar för tekniken och konstruktionerna. Å andra sidan kan tillverkarna nu enklare få sina produkter certifierade inom EU.”
Ett område där både Torgny och Mikael tror på ett utökat samarbete är de återkommande besiktningarna.

”Kunderna har hittills haft hand om sina ADR-besiktningar, men Cryo kan tillsammans med Inspecta gärna åta sig detta arbete. Här kan vi förena tillverkarens och den oberoende tredjepartskontrollantens samlade kunskaper till fördel för gasbolagen.”

Av: Tage Eriksson

Sidan skapad: 19 mar 2010