Inspecta först i Sverige med ackreditering för SS-EN 15085

En fördel med att Inspecta är ett av Nordens ledande besiktnings-, inspektions- och certifieringsföretag är att man kan erbjuda tjänster också inom smala nischer. En av dem är certifiering av verkstäder enligt standarden SS-EN 15085 för svetsning av järnvägsfordon och komponenter, där SWEDAC nyligen ackrediterade Inspecta som första företag.

Bredd ger djup inom certifiering

Olyckor på grund av tekniska orsaker är numera mycket sällsynta inom transportväsendet.

En bidragande orsak är den hårda kvalitetsstyrningen av produktion och underhåll av transportmedel. Ett exempel är järnvägsfordon och komponenter, där Inspecta nu kan certifiera företag som tillverkar, reparerar och underhåller dessa enligt den nya europastandarden SS-EN 15085, som ersätter en tidigare tysk standard.

”Den nya standarden gör det möjligt för företag i alla europeiska länder att certifiera sig mot denna. I december 2007 antogs EN 15085 som svensk standard och vi på Inspecta inledde vårt arbete för att få ackreditering hösten 2009”, berättar Prolle Swahn, som tillsammans med Sofia Eliasson är revisionsledare mot standarden. Bägge har en solid bakgrund som svetsingenjörer. Sofia har huvudansvaret för certifiering av företag medan Prolle har huvudansvaret för personcertifiering vid permanenta förband.

”För att SWEDAC ska kunna bevilja ackreditering krävs ett omfattande system av instruktioner för hur en certifiering ska gå till. Efter granskning, förbättringsförslag och korrigerande åtgärder godkändes vi i januari 2010 och Inspecta fick sin ackreditering i slutet av samma månad.”
Sofia och Prolle får snart sällskap av Peter Kihlmark som revisor. För att få behörighet krävs befogenhet som revisor mot ISO 3834 och genomgången utbildning i EN 15085med godkänt resultat.

Vem kan certifieras?

Inspecta har tidigare certifierat företag enligt standarden ISO 3834 och den nya certifieringen blir en kompletterande tjänst för befintliga och nya kunder.

”För att komma ifråga för certifiering enligt SS-EN 15085 ska man för det första ha ett kvalitetssystem för svetsning enligt ISO 3834. För det andra tillkommer speciella krav på t.ex. svetskoordinatorn avseende praktisk erfarenhet av området järnvägsfordon och verifierad teoretisk utbildning inom svetsområdet, alternativt EWS, EWT, EWE. Kompetensen är kopplad till certifieringsnivån, som i sin tur kopplas till bl.a. haverikonsekvenser”, förklarar Prolle Swahn.
Prolle Swahn, Inspecta

Det finns fyra certifieringsnivåer (CL 1 – CL 4). Många legotillverkare klarar sig med CL 2 medan tillverkare av huvudkomponenter för järnvägsfordon ska uppfylla certifieringsnivå 1.
”Inspecta har upprättat en checklista som är framtagen för att omfatta samtliga krav för den strängaste nivån (CL 1).”

Vad omfattar revisionen?

Företaget ansöker om certifiering, där man redovisar basfakta om företaget som ligger till grund för en offert. Företaget får även möjlighet att mot checklista bedöma hur man ligger till mot standardens krav.

”Normalt tar en certifieringsrevision 1-2½ dag beroende på verksamhetens omfattning. Sedan görs en årlig tillsyn för att säkerställa att allt fungerar under certifikatets 3-åriga giltighetstid".


Sofia Eliasson, Inspecta
"Ofta vill kunden utföra en förrevision för att se till att man inte får för stora avvikelser vid certifieringsrevisionen. Bristerna ska vara åtgärdade inom tre månader. Allvarliga avvikelser kan medföra krav på återbesök. Under certifieringsprocessen ska en genomgripande intervju göras med svetskoordinatorn. Denne ska accepteras av certifieringsorganet och omnämnas i certifikatet.”

Vilka är kunderna?

”Den här standarden avser det som rullar ovanpå rälsen. Det finns många olika företag som ombesörjer järnvägstrafik, vilket kräver stora resurser i form av verkstäder och spår. I och med att den nya standarden kommit ska den inom en viss tid inarbetas i myndigheternas krav. Det är bäst att hoppa på innan tåget har gått!”, säger Prolle och Sofia.

Totalt finns ett femtiotal verkstäder som är aktuella för certifiering och därutöver ett stort antal legotillverkare på CL 2-nivån.” ”EuroMaint Rail i Landskrona har valt att övergå till certifiering via Inspecta, vilket kan leda till att vi kan få möjlighet att certifiera ytterligare verkstäder inom EuroMaint Rail. SWEDAC kommer att närvara vid den första revisionen för att tillse att Inspecta kan sin sak. Vi har åtta års erfarenhet av certifiering mot ISO 3834, den standard som är bas för SS-EN 15085. Det är en god grund för Inspecta att bygga vidare på. ”

Av: Tage Eriksson

Sidan skapad: 19 mar 2010