Vindkraft ger ny energi åt SCA

När man talar om skogen som energikälla tänker man automatiskt på biobränsle. Men, det finns andra sätt att utnyttja skogsmarkerna. Det nya norsk-svenska bolaget Statkraft SCA Vind AB har omfattande planer för etablering av vindkraft i norra Sveriges skogslän.

Energiproduktionen har en nyckelroll i den totala miljöbelastningen. För att skapa en mer hållbar utveckling har Sverige har bestämt sig för att öka andelen elenergi producerad från förnyelsebara energikällor. Ett system med gröna elcertifikat har införts och enligt målsättningen ska dessa i framtiden svara mot 17 % av totalproduktionen.

Målet för vindkraftproduktionen i Sverige är 10 TWh år 2015 och hela 30 TWh år 2020. I fjol producerades 2,0 TWh. Ett stort antal vindkraftprojekt har initierats, men den senaste tiden har tidningarnas rubriker talat om uppskjutna eller t o m inställda satsningar. Ett stort projekt som ser ut att förverkligas enligt planerna drivs av bolaget Statkraft SCA Vind AB. Målet är att bygga 455 vindkraftverk med en sammanlagd effekt om 1140 MW under åren 2009-2015.

 ”Skogsindustrin har ett stort intresse av att bygga ut vindkraft om det kan ske med lönsamhet. Hittills har kostnaden att bygga ut vindkraft varit högre än elpriset, men de gröna elcertifikaten öppnar nya möjligheter”, säger projektdirektör Åke Westberg från SCA Forest Products AB i Sundsvall.

”SCA förbrukar årligen netto 2,8 TWh vid sina anläggningar i Sverige. Varje öres förändring av elpriset innebär 28 miljoner kronor netto per år. Eftersom vi har gott om mark gör de nya reglerna det intressant att utnyttja skogen för elproduktion via vindkraftsparker. Årsproduktionen för de nya anläggningarna beräknas uppgå till 2,5 TWh när alla enheter är i drift.”

Åke Westberg
Åke Westberg från SCA Forest Products AB

Tar tillvara vinden i inlandet

I dag finns de flesta vindkraftsparkerna i Sverige till havs eller i kustlandet i södra Sverige, där vinden ofta är frisk. Varför då satsa på Norrlands inland?

”I de nordliga delarna av landet finns färre motstående intressen mellan befolkning och infrastruktur. De stora sammanhängande skogsmarkerna innehåller höglänta områden, där den genomsnittliga vindhastigheten är hög. Det är alltså möjligt att genomföra stora etableringar inom kort tid.”

Tekniskt sett innebär vindkraftsparker i skogsmark högre torn eftersom skogen förorsakar mer turbulens som stör luftströmmarna till kraftverkets vingar. Eftersom befolkningen är gles blir dock den visuella påverkan på landskapet lägre. Den tekniska livslängden beräknas till cirka 25 år, vilket skall jämföras med skogsbrukets kretslopp, som i Norrland ligger på 80-120 år från frö till avverkad stock.

Satsningen ger arbete

Vindkraftverk
Vindpark Ögonfägnanden,
vy från Västvattnet.
Beskuren bild hämtad från
www.vindkraftnorr.se

 

SCA Statkraft ska bygga sju nya vindkraftsparker i Jämtland och Västernorrland, där SCA disponerar ca 2,6 miljoner hektar. Cirka 10 % av de marker där det blåser tillräckligt kommer att användas för vindkraftsprojektet.

”Vi kan antingen arrendera ut marken till företag som arbetar med energi eller så satsa själva på att delta i utbyggnaden. Därmed säkrar vi en del av vår förbrukning av elenergi och blir mindre beroende av framtida fluktuationer i elpriset.”

Projektet har stora dimensioner, både fysiskt och ekonomiskt. Varje vindkraftstorn kräver dussintalet transporter. De största tornen har en diameter på 4,8 meter, som är det mesta som ryms under vägviadukterna i Sverige. Vingarna med en längd upp till 60 meter måste gå på specialtransporter och varje rondell blir en utmaning.

I Björkhöjden nära Sollefteå skall 240 vindkraftverk installeras med en sammanlagd effekt om 500 MW. Det motsvarar elkonsumtionen i 68 000 eluppvärmda villor. Totalt sparar de sju anläggningarna över 2 miljoner ton koldioxidutsläpp per år.

”Investeringskostnaden blir 16-20 miljarder kronor, vilket gör detta till en betydande satsning, som tillför skogslänen en helt ny näringsgren. Själva tillverkningen sker till stora delar utomlands hos specialiserade företag, men montage, underhåll och underleveranser kommer att ge ett stort antal arbetstillfällen i norra Sverige”

Projektet håller tidsplanen

Åke Westberg säger att det finns tre kritiska faktorer som påverkar de svenska vindkraftsprojekten:

”För det första har pengar för investering i vindkraft blivit dyra eller svårtillgängliga, vilket bromsar flera projekt. För det andra är eurons kurs hög, vilket gör att många komponenter från t ex Tyskland och Danmark stigit i pris. För det tredje är elpriset relativt sett lägre i dag än på länge, vilket å ena sidan är bra för skogs- och processindustrin men mindre bra för vindkraftsinvesteringarna. Vi bygger dock för att sälja el längre fram och räknar med att utvecklingen av elpriserna och priset på elcertifikaten skall ge oss den rätta balansen.”

Statsmakten har en nyckelroll i utvecklingen av vindkraften genom att man har möjlighet att styra priserna på elcertifikaten, t ex genom kvotplikt.

”Jag tror att den viljan finns, men läget är rätt labilt. I fjol somras hade vi en stark efterfrågan på arrendemark för andra vindkraftsprojekt, men den dog i september till följd av finanskrisen. Nu märker vi att man börjat söka nya områden och bra vindlägen, men det är fortfarande svårt att sälja projekt som är färdiga för försäljning eller som redan är projekterade.”

På Statkraft SCA Vind AB har man märkt en stor förändring i relation till leverantörerna av vindkraftverk.

”Leveranstiderna har gått ner och kontraktsuppläggen är förhandlingsbara på ett helt annat sätt än för ett år sedan. Det råder en mer balanserad situation mellan köpare och säljare och marknaden fungerar bättre än tidigare. Vindkraftsleverantörerna har tvingats skära ner t ex i USA men öka sin kapacitet i andra regioner.”

”Vindkraften berör varenda människa i Sverige. Under våra samråd i de områden där vi ska etablera våra parker har vi mött i stort sett bara positiva tongångar med undantag för enstaka sommarboende och rennäringen. Intresset från de lokala företagen har varit mycket stort.”

Tidsplanerna för förprojekteringen har hållit väl och ansökningarna har lämnats in som planerat. Om inga negativa överraskningar sker, beträffande valutakurser och elpriser, ska de första vindkraftverken snurra redan år 2011 i Norrlands inland.

Av: Tage Eriksson

Sidan skapad: 17 jun 2009