Vattenkraft är svensk baskraft

År 2008 producerade de svenska vattenkraftverken 68,4 TWh elektrisk energi, vilket var nästan lika mycket som de svenska kärnkraftverkens elproduktion. Vattenkraftens betydelse som en ren och pålitlig inhemsk energikälla ökar i och med att den används för att reglera variationer av tillförseln av el från vindkraft och andra alternativa produktionsformer. Inspecta har en mycket lång erfarenhet av att arbeta i vattenkraftverk.

Teknisk förnyelse väntar vattenkraftverken

Den svenska vattenkraften har en lång och stolt teknisk historia och har bidragit till att Sverige genom tiderna har haft en ledande position inom Vattenkrafttillverkningen av utrustning för hydroelektrisk kraftproduktion. I dag är många turbiner 20 år gamla eller äldre och samma gäller mycket av kringutrustningen. Det finns alltså skäl att hålla ett vakande öga på sprickbildning och andra skador.

”Håller man noggrann uppsikt på anläggningen genom regelbunden kontroll har man möjlighet att undvika dyrbara eller farliga skador. Ett exempel är hydraulikutrustningen på vattenkraftverken för manövrering av luckor etc. Varje hydraulsystem innehåller många kubikmeter hydraulolja, som medför risk för skador på personer och miljö om den kommer ut i omgivningen”, säger Mikael Viklund, besiktningsman på Inspecta.

Betydande investeringar sker i vattenkraften. För att klara kraven på ökad produktion utan att bygga nya vattenkraftverk investeras nu många miljarder kronor för att förnya de befintliga kraftverken och höja deras verkningsgrad.

”Vi på Inspecta kan delta i många faser. Under en upphandling kan vi gå genom ritningar och upptäcka eventuella konstruktionsfel. Genom en oberoende trepartsgranskning kan beställaren få en bättre produkt än han skulle ha fått i annat fall. Ju tidigare vi får komma in, desto billigare blir det att förebygga fel och eliminera risker.”

Regelverk och erfarenhet Inspectas styrka

Mikael Viklund säger att Inspectas långvariga erfarenhet av att arbeta med inspektion och provning i vattenkraftverken är en stor tillgång.

”Genom att många av oss arbetat i åratal ute på fältet i kraftverken vid de stora älvarna, Lule älv, Ume älv m fl, vet både kunderna och vi att samarbetet fungerar. Mycket handlar om relationer, om att prata med kunden och lyssna till problemen för att sedan finna lösningar. Vi som bolag har en kompetens som kanske är unik på marknaden. Inom organisationen finns det personer som kan regelverken och standarderna oerhört bra, vilket ger oss en back up som få kan erbjuda."

Besiktar turbinställningar

Sedan förra hösten håller Mikael och hans kollegor på att besiktiga 22 turbinställningar.

”Det handlar om aluminiumställningar som används för underhåll och service. Det finns ingen lagstadgad besiktningsplikt, men kunden har valt att köpa egenkontrollen av Inspecta, som skriver ut ett intyg. Vi undersöker konstruktionen med tanke på sprickbildning, svetsning, uppmärkning, scheman och montageskisser etc. En besiktning tar cirka tre timmar plus tid för att skriva en rapport.” Mikael berättar att ställningarna först måste rengöras grundligt med högtryckstvätt, ett grannlaga jobb efter många års hård användning.

”Efter vår besiktning är ställningarna i princip nollställda. Kunderna kan därefter enkelt om de önskar fortsätta med egenkontrollen i egen regi.”

”Förnyelsebehovet inom vattenkraft är stort i framtiden och efterfrågan på våra tjänster ökar."

Av: Tage Eriksson

Sidan skapad: 17 jun 2009