Två års besiktningsintervall på sodapanna

Södra Cell i Mönsterås blev först i Sverige med att få accept för två års besiktningsintervall på sin sodapanna SP6. På Skog 2009 beskrev Håkan Olsson hur det hela gick till. En mer utförlig version med kommentarer finns i tidigare artikel, se länk till höger.

Två skador på överhettaren

Den andra strecksatsen föreskriver att skador som iakttagits vid den senaste undersökningen inte var av den arten att reparation eller annan motsvarande åtgärd krävdes.

Håkan Olsson
Håkan Olsson, Södra Cell
Sodahuskommitténs skadegrupp bedömde två skador på överhettaren i SP6 och fann att de kunde klassas i grupp D – icke kritiska tillbud.

Den tredje strecksatsen berör skador på grund av korrosion, erosion eller motsvarande och förutsätter ett noggrant kontrollprogram i samarbete mellan inspektionsorgan, tillverkaren av anläggningen och anläggningsägaren.
Den fjärde strecksatsen kräver att brukaren skall ha visat att den återstående beräknade livslängden är minst 3 år med avseende på utmattning eller krympning.

Ny beräkning av pannans livslängd genomfördes

”SP 6 var vid installationen 1996 beräknad för 100 000 driftstimmar, vilket innebär att vi inte hade 3 års livslängd kvar år 2007. Vi vände oss då till Metso Power som tagit över Kvaerner och lät utföra en ny beräkning av pannans livslängd. Man kom fram till att samtliga delar uppfyller standarden SS – EN 12952-3 och att alla krypvärden är baserade på 200 000 driftstimmar.”
Dessutom utförde Inspecta en replikprovning på ångledningen från sodapannan. Samtliga prover graderades till skadeklass 1, vilket är den lägsta skadeklassen, i praktiken obefintliga krypskador.
Den femte strecksatsen förutsätter att anläggningens brukare skall kunna visa att det inte förekommer sådana ogynnsamma driftbetingelser som kan orsaka skada.

”Det här krävde en hel del eftertanke hos arbetsgruppen. Vi kunde följa riktlinjerna i Sodahuskommitténs rapport 2008:1, som förutsätter fortlöpande tillsyn och att man beaktar många driftsparametrar, bland annat övriga avdelningars inverkan på bränslet i sodapannan och hur man kör sodapannan. Under vårt första förlängda besiktningsintervall har vi utfört driftprov för kontroll av säkerhetssystemen med tripp av pannan och hållit ett antal uppföljningsmöten med redovisning av viktiga parametrar, händelser och tillbud.”

Dokumentationen viktig vid tvåårigt inspektionsintervall


Dokumentationen spelar alltså stor roll i processen för ett godkänt tvåårigt inspektionsintervall, t ex för att kunna följa upp förslitning, beläggning och konkreta skador. På Södra Cell hade man goda förutsättningar eftersom bruket redan prioriterat förebyggande underhåll framför avhjälpande åtgärder vid befarad eller inträffad skada. På utsatta positioner ersatte man vanligt kolstål med högvärdigare material som Duplex.

”Det är viktigt att man har respekt för sin sodapanna. Besiktningens viktigaste syfte är att garantera personsäkerheten, men en välskött panna har också hög driftsäkerhet och tillgänglighet. Sammantaget kan jag konstatera att det inte lett till högre reparations- och underhållskostnader att köra med en längre driftsperiod mellan underhållsstoppen. Ekonomiskt blir därför detta en god affär.”

Av: Tage Eriksson

Sidan skapad: 23 apr 2009