Arbetsmiljöverket gör stickprovskontroller av explosionsfarliga arbetsplatser

Risk för explosion finns på otaliga arbetsplatser. Det är lagkrav på riskbedömning, zonklassning, explosionsskyddsdokument och utbildning för dessa företag men alla följer inte det tvingande direktivet ATEX. Arbetsmiljöverket gör nu kontroller för att höja säkerheten.

Explosiva miljöer finns inom både processindustrin, restauranger och bagerier. ATEX-direktivet 1999/92/EG syftar till att undvika explosioner och förbättra säkerheten för personer som arbetar i explosiva atmosfärer. För att uppmärksamma företag med explosiva miljöer och höja säkerheten på arbetsplatserna genomför Arbetsmiljöverket ett 100-tal stickprovskontroller.

Michael Nilsson, projektledare för ATEX på Arbetsmiljöverket berättar mer om arbetet.

Inspekterar 100-talet anläggningar

”Projektet pågår över hela landet och vi väljer ut ett 100-tal anläggningar där vi antar att det finns en påtaglig risk för explosion. Nu inriktar vi oss speciellt på pellets-, brikett- och torvtillverkare samt mindre värmeverk som använder pellets eller torv för uppvärmningen”, säger Michael Nilsson.

Arbetsmiljöverket använder sig av föreskriften AFS 2003:3 vid inspektionerna och koncentrerar sig främst på paragraferna 7 och 16 vid kontrollerna. ”De ställer krav på riskbedömning och upprättande av explosionsskyddsdokument”, berättar Michael Nilsson.

Fokuserar på riskbedömning och explosionsskyddsdokument
”Riskbedömningen innebär att det finns krav på att anläggningsägaren ska gå igenom sin anläggning väldigt noggrant och specificera explosionsfarliga ämnen och vilken risk som finns för var och en av dem”. ”Det finns också en skyldighet att upprätta ett explosionsskyddsdokument och skriftligt ange hur man ska arbeta i de här explosionsfarliga miljöerna”, berättar Michael Nilsson. I explosionsskyddsdokumentet ska man ange vilka zoner som finns och vilken risk zonen klassas som.

Anledningen till Arbetsmiljöverkets stickprovskontroller är att minska olyckorna inom området. ”Om vi backar 5-6 år inträffade det ett 30-tal dammexplosioner. Till exempel hade vi en stor dammexplosion 2007 i Västerås. Farorna finns och därmed också skäl att prioritera de här frågorna”, menar Michael Nilsson.

Böter blir påföljd

Paragraferna 7 och 16 om riskbedömning och upprättande explosionsskyddsdokument är straffsanktionerade vilket innebär att om Arbetsmiljöverket upptäcker brister på dessa punkter går ärendet till åtalsanmälan och skickas sedan vidare till åklagarmyndigheten. Det kan leda till böter. ”Paragraf 16 är extra starkt straffsanktionerat vilket innebär att om företaget inte upprättat ett explosionsskyddsdokument blir min roll att meddela att det måste åtgärdas innan arbetet kan fortsätta i lokalen”. Om en omedelbar fara finns kan Arbetsmiljöverkets inspektör stänga arbetet. Men allt är inte svart eller vitt. ”Om företaget har gjort en riskbedömning och ett explosionsskyddsdokument finns men dokumenten behöver specificeras, ger vi tid för att åtgärda detta”, avslutar Michael Nilsson.

Vi hjälper till att uppfylla kraven
”Det finns många direktiv att följa och det är inte alltid lätt för en anläggningsägare att veta allt. ATEX har tyvärr historiskt sett kommit i skymundan, kanske på grund av att det så nyligen blivit tvingande; 1 juli 2006”, säger Hampus Branäng på Inspecta som arbetar med ATEX-frågor.

Hampus Branäng hjälper kunderna med både riskbedömningar, zonklassningar och upprättande av explosionsskyddsdokument. ”Vi ser helt enkelt till att kunden uppfyller direktivets krav”, säger Hampus Branäng som även håller utbildningar av personal som arbetar i explosionsfarliga miljöer.

Sidan skapad: 17 okt 2009