Aitikgruvan – en av Sveriges stora industriinvesteringar

Gällivare kommun är just nu platsen för en av Sveriges största pågående industriella investeringar, sex miljarder kronor. Projektet Aitik 36 skall fördubbla kvantiteten utbruten och hanterad malm från 18 till 36 miljoner ton. Tack vare rationell och storskalig hantering kan enhetskostnaderna sänkas och malmbasen utvidgas från 200 till 600 miljoner ton, vilket förlänger gruvans beräknade livslängd från 2015 till 2027. Östen Isaksson, projektchef på Rönnskär och biträdande projektledare på AITIK 36, berättar här om hur man hanterar kvalitetskontroll och risker i det jättelika projektet.

Nya Aitik en av världens effektivaste gruvor

Aitik är redan idag en av världens mest produktiva koppargruvor. Totalt beräknas investeringarna i gruvan och det helt nya anrikningsverket leda till en årskapacitet på 375 tusen ton kopparslig med ett kopparinnehåll om 100 000 ton/år.

Aitiki gruvan
Aitikgruvan, beskuret flygfoto
från
www.boliden.com

 Dessutom innehåller den producerade sligen guld och silver.

Aitikgruvan ligger i ett väl mineraliserat område. Mineralerna är relativt lätt att utvinna och separera från gråberget trots en kopparhalt på bara mellan 0,2 och 0,4 %.

 

Global upphandling

För att hantera storprojektet har Boliden byggt upp en projektorganisation med totalt 55 personer involverade. Just nu har man kommit så långt att byggnaderna är uppförda, strukturen är etablerad och montage av utrustning som t ex transportörer, traverser och flotationsapparater pågår. De största tekniska installationerna beräknas påbörjas i oktober 2009.

”Slutfasen av tillverkningen pågår för närvarande hos leverantörerna. Det är ett globalt projekt – utrustningen kommer från länder som Kina, USA och Australien samt hela Europa. Bolidens projektorganisation köper kompletta system och svarar för samordningen, medan varje enskild leverantör står för tillverkningen och montage inklusive egenkontrollen.”

Under tillverkningsskedet utförs kvalitetsövervakning genom stickprovskontroller, antingen slumpmässigt eller per indikation då det finns skäl att anta att kontroll behövs.

Inspecta anlitade för egen- och tredjepartskontroll

”Vi är ute efter att hålla uppsyn över tidhållning och kvalitet på utfört arbete. Inom projektet vill vi inte bli tvungna att göra dyrbara omprioriteringar i tidplanen eller att utföra tidskrävande modifieringar på plats med så många parter involverade.
Inspecta har anlitats av oss för att tillsammans med Boliden gå genom leverantörernas egenkontroll samt att utföra tredjepartskontroll,” säger Östen Isaksson
Östen Isaksson
Östen Isaksson, Boliden

”En objektiv bedömning av tredje part bevarar förtroendet mellan oss och leverantören och vi undviker en kontraktskonflikt. I ett så stort projekt som Aitik 36 är det viktigt att leverantören och beställaren befinner sig på samma våglängd eftersom antalet möjliga störmoment är så många.”

Riskbedömning enligt modell från kärnkraftsindustrin

Gentemot Inspectas värdering av de enskilda besiktningarna görs en riskbedömning. För hela projektet gör Bolidens projektorganisation och andra experter inom koncernen en riskanalys, som uppgraderas i varje projektfas.

Lastbil

 

 

 

 Truck vid Aitikgruvan,
beskuren bild från
www.boliden.com

”Vi använder oss faktiskt av den modell som kärnkraftsindustrin tillämpar, vilken vi bedömt vara den bästa tillgängliga metoden. Förändringarna i riskprofilen syns i bedömningarna som trender och riskstatus i relation till tiden. Det ger hög trovärdighet vid genomförandet av projektet. Aitik 36 är en så central investering för Bolidens del att den styrs direkt av koncernledningen. Aitik 36 är inte det första samarbetet mellan Inspecta och Boliden utan vi har samarbetat länge inom hela den svenska delen av koncernens verksamhet".

”Vi samarbetar med Inspecta för kvalitetskontroll, regelbundna inspektioner av besiktningspliktig utrustning inom tryck och lyft, allmänna säkerhetsfrågor, dokumentation, revision och uppdatering.” säger Östen Isaksson. Inom Inspecta är man glad över det goda samarbetet. Dennis Långh, affärsområdeschef för tryck- och lyftbesiktning, säger att både Rönnskär och Aitik är viktiga kunder för Inspecta.

”Vi har kunnat hjälpa Bolidens egen organisation med kvalitetskontroll för Aitik 36. Det visar sig ofta att QC-tjänster utförda av tredje part underlättar upphandlingen genom att man kan införa standardiserade kontrollprocedurer och identifiera kommande flaskhalsar. Tack vare att vi samarbetat under en längre tid och känner varandra finns den viktiga kontinuiteten i relationen.”

Fakta om Aitik 36

Sedan 1968 har Aitik anrikat 450 miljoner ton malm, levererat 5,7 miljoner ton kopparslig och ur denna utvunnit 48.300 kg guld i smältverket i Rönnskär.

Aitik 36 omfattar investeringar i kross och transport, ny vattenåtervinning, ett nytt anrikningsverk för koppar med förberedelser för avpyritiseringsflotation, , guldlakning samt flytt av nuvarande administrationsbyggnader och verkstäder. I anslutning till genomförandet av AITIK 36–projektet anläggs en järnvägsterminal på området samt anskaffning av järnvägsvagnar anpassade för transport av fuktig slig. Parallellt med dessa utbyggnader anpassas gruvan med fler och större borrmaskiner och truckar.

Anrikningsverket består av två kvarnserier, designkapacitet 2 200 t/h och serie, primärkvarnar 11,6 m x 13,7 m med 22,5 MW ringmotorer, sekundärkvarnar 9,1 m x 11,3 m med 10 MW varvtalsstyrda motorer, 26 flotationsapparater á 40 -160 m3, och tre pressluftsfilter.

Denna utbyggnad skall tas i drift första halvåret 2010. Därefter genomförs de förberedda delarna allt efter behov fram till 2015.

Av: Tage Eriksson

 

Sidan skapad: 23 apr 2009