AFS 2005:3 ger möjlighet till två års besiktningsintervall

Ett av de många intressanta föredragen på seminariet Skog 2009 i Sundsvall handlar om ett projekt där Inspecta tillsammans med anläggningsägaren och tillverkaren lyckats förlänga inspektionsintervallet för en sodapanna till det dubbla – två år mot normalt ett år.

Förebyggande underhåll nyckeln till längre besiktningsintervall
Inom processindustrin hör de planerade underhållsstoppen till vardagen. Varje stopp innebär ett produktionsbortfall och en betydande koncentration av resurser för att alla punkter i underhållsplanen skall åtgärdas, ofta under stor tidspress. Stoppen och de tillhörande inspektionerna och besiktningarna är ändå nödvändiga, både för att upprätthålla personsäkerheten enligt regelverket och för att säkerställa en störningsfri drift.

Men, enligt § 21 i AFS 2005:3 som styr besiktningen av trycksatta anordningar, finns det möjligheter att öka intervallen mellan stoppen från normala 12 månader ända upp till två år.

”Vi hade ett önskemål om att förlänga tiden mellan driftsstoppen till 18 månader för vår 11 år gamla sodapanna. Vi såg på möjligheterna när de nya föreskrifterna kom och bestämde oss för att undersöka om det var möjligt att få tillstånd för ett längre inspektionsintervall”, berättar Håkan Olsson på Södra Cell i Mönsterås.

Södra Cell vände sig till Inspecta för att se vad man kunde göra för att förlänga perioden mellan driftstoppen.

”Vi är ett tredjepartsorgan i relation till Södra Cell och vår uppgift är att följa de gällande föreskrifterna. Efter en undersökning kunde vi konstatera att bruket hade en möjlighet att förlänga sitt besiktningsintervall upp till två år för sodapannan, om man kunde uppfylla de fem strecksatserna i den aktuella paragrafen i AFS,” förklarar Tommy Petersson, besiktningsingenjör på Inspecta.

”För att lyckas med föresatsen måste Södra Cell göra en utredning av sin sodapanna och dess tekniska tillstånd. Alla parter vill ha en så trygg drift av pannan som möjligt. Vi har under flera år gått hand i hand med anläggningsägaren för att skapa en så säker panna som möjligt och vi tror oss veta hur pannan beter sig med tanke på materialförluster etc.”

Ha respekt för din sodapanna!

När Inspecta tillsammans med Södra Cell gått igenom vad det kunde innebära i praktiken att uppfylla strecksatserna startade det konkreta arbetet.

”Vi utförde en besiktning 2006 med målet att nästa gång år 2007 ha uppfyllt den sista strecksatsen. Tanken var att vi inte skulle behöva stanna pannan under år 2008. I utredningen beaktade vi samtliga kända förslitningar och skador (mer detaljer redovisas under Skog 2009) och fick ta emot rapporten 2008-1 från Sodahuskommittén,” säger Håkan Olsson.

En arbetsgrupp skrev ihop en dokumentation som Tommy Petersson och Anders Leijonberg på Inspecta fick för genomläsning och bedömning.

”Södra Cell har varit noggrann med sitt underhåll och sina driftvillkor för sodapannan, vilket gjorde att vi fick ett bra underlag. Vi på Inspecta tittade på material från tidigare besiktningar och brukets egen utredning. För att ingenting ska bli fel är det viktigt att inte förutsättningarna för driften förändras, t ex eventuella ändringar i kokeriets process. Genom provtagningar följer man också upp att kemikaliebalansen är under kontroll, vilket vi kunde notera på ett av våra många möten i Mönsterås” konstaterar Tommy Petersson.

Också pannleverantören gjorde en viktig insats. Sodapannan närmade sig den teoretiska driftgränsen, 100 000 timmar. Man räknade om dimensioneringsdata för överhettaren och kom fram till att den kunde klara 200 000 timmar, vilket gav en god livslängdsmarginal.

Särskild vikt fästes vid utgående ångledningar, men inga spricktendenser upptäcktes vid replikprovningen, som utfördes på de punkter där påkänningen är som störst, t ex högbelastade T-stycken.

”Sodapannor ska behandlas med en väldig respekt. Vi gick noggrant tillväga och lämnade in uppgifter om ett par skador inom ramen för den andra strecksatsen till Sodahuskommittén för bedömning,” förklarar Håkan Olsson.

”Vi gick igenom parametrarna och hade ett framgångsrikt möte, då vi kunde konstatera att vi hade god kontroll och att ett längre besiktningsintervall inte skulle äventyra säkerheten.”

En del av en större helhet

Projektet i Mönsterås innebar en intressant uppgift för Inspecta, med bäring till en långt vidare krets inom skogs- och processindustrin.

”Hur ska vi som ackrediterat kontrollorgan ställa oss till att en kund vill uppfylla de fem strecksatserna med deras olika innehåll? För oss gäller att vi måste ställa rätt krav och ställa samma krav i hela landet. Vi ville därför skapa en samsyn inom Inspecta kring dessa frågor,” säger Anders Leijonberg på Inspecta.

För att hantera projektet på rätt sätt delades uppgifterna upp i olika discipliner. Annika Glas på Inspecta har tillsammans med bl. a. Jens Gunnars lett arbetet med att skapa en instruktion. Man har tittat på riskanalyser och gjort en teoretisk bedömning av arbetet. Anders Leijonberg har tillsammans med Sven B. Lahti från Inspecta undersökt olika slags typskador på sodapannor. Det var viktigt att ta tillvara på erfarenheterna från besiktningsingenjörerna på fältet – man måste skilja på reparation av skador och förebyggande underhåll.

”För att godkänna ett längre besiktningsintervall enligt AFS får inga skadereparationer ha utförts på pannan under det senaste året. Personsäkerheten är det som omfattas av regelverket – vi tar inte ställning till brukarens tillgänglighet till anläggningen, men det ena brukar följa det andra. Den våldsamma explosionen i en sodapanna vid Vallvik år 1998 blev en impuls att börja arbeta med ett integrerat underhålls- och besiktningsarbete. Det förebyggande underhållet har legat högt på dagordningen i Mönsterås och den faktorn ledde till att sodapannan kunde bli aktuell för ett tvåårsintervall”, berättar Anders.

”Vi är ju intresserade av att pannorna är säkra och att vi har nöjda kunder. Södra Cell i Mönsterås var tidigast ute med frågan om det är lönt att uppfylla villkoren i strecksatserna. Instruktionerna och rekommendationerna har kommit hand i hand med arbetet. Vi visste ju att man avsåg att köra ett intervall på 18 månader, men för detta behövdes ett godkännande för ett 24 månaders intervall, som passerar förfallodatum för besiktningen. Det formella beslutet fattas inom en större krets i pulp & paper-gruppen, ” säger Tommy.

”Sodapannan i Mönsterås är ett gott exempel på ett fruktsamt och öppet samarbete mellan kunden, besiktningsorganet och tillverkaren av anläggningen. Det visar på en gemensam, långsiktig strävan att minimera risker,” sammanfattar Anders.

Snart har 18 månader gått

I maj 2009 stannas sodapannan efter 18 månaders körning med enbart ett kort driftsstopp för uppdatering av säkerhetssystem. Sedan har Södra Cell för avsikt att köra fram till hösten 2010.

”Vi får se om vi lägger in en skrivelse. Det finns en tanke på att köra 24 månader mellan de stora driftstoppen, men vi vill skaffa oss mer erfarenhet av 18 månaders intervall. Vi försöker resonera oss fram till en vettig nivå. Så här långt har vi inte behövt stoppa pannan för mekaniska skador. I vår beskrivning står att vi ska ha regelbundna uppföljningsmöten och vi upplever att vi har god kontroll på anläggningen tack vare det långsiktiga arbetet med förebyggande underhåll. Det viktigaste är att aldrig äventyra säkerheten!”, avslutar Håkan Olsson.

Av: Tage Eriksson

Sidan skapad: 25 feb 2009