Skadeanalyser

 :

Skadeanalyser

Uforutsette stopp og havarier stjeler betydelige ressurser og representerer en vesentlig sikkerhetsrisiko. Korrekt identifikasjon av årsakene er vesentlig for å kunne sette inn passende tiltak for å redusere driftsstans og å unngå fremtidige problemer.

Når det inntreffer feil på vesentlig produksjonsutstyr er naturlig nok fokus på å rette feilen og komme i gang igjen så fort som mulig.

Årsaksforholdene som ligger bak et havari i et moderne prosessanlegg kan være komplekse. Faren for at en utbedrer symptomene og at bakenforliggende årsaker blir oversett er absolutt til stede. Utbedringer uten at den bakenforliggende feilen er avdekket vil som regel medføre at feilen gjenoppstår. Feilaktige tiltak kan i verste fall forverre den opprinnelige skaden.

Systematiske undersøkelser av feil er en vesentlig del av arbeidet for en riktig forståelse av årsakene og den potensielle risikoen for strukturell integritet, sikkerhet og restlevetid, samt mulige implikasjoner for lignende utstyr som er i drift.

Inspectas laboratorium i Sarpsborg har personell med lang erfaring med skader innenfor prosessanlegg, skip/offshore og transportsektoren.

I tillegg til ikke-destruktive undersøkelser har laboratoriet mulighet for så vel grunnleggende materialundersøkelser, som mer avanserte bruddundersøkelser ved hjelp av blant annet elektronmikroskop og kvantitativ røntgenanalyse.

Som en del av Inspectas nordiske organisasjon har Inspecta Norge AS tilgang til solide og høyt spesialiserte fagmiljøer innenfor bruddmekanikk, styrkeberegninger, ytelsesreduksjonsmekanismer og risikoanalyse.

Sammen med erfarne inspektører med stor forståelse for hvordan anlegg drives utgjør dette et komplett fagmiljø som gir grunnlag for å trekke relevante konklusjoner og komme med passende anbefalinger.

Årsaksanalyser utført av Inspecta gir bakgrunn for å iverksette effektive utbedringstiltak og drive et systematisk forbedringsarbeid. En klar beskrivelse av feilårsak gir også som oftest et vesentlig bedre utgangspunkt for å ta opp en diskusjon om reklamasjon med utstyrsleverandøren. 

Fordeler med feilanalyser

  • Gir kunnskap om de faktiske årsakene til feil i utstyr eller komponenter
  • Danner grunnlag for anbefalinger om videre tiltak etter en feil er oppstått
  • Finner de riktige tiltakene som skal til for å minimere nedetid og betydelige tap
  • Er med til å forhindre at lignende feil skjer i fremtiden
  • Plasserer ansvaret der flere parter har vært involverte