Trykkpåkjent utstyr

 :

Trykkpåkjent utstyr

Inspecta er spesialist på kontroll og godkjenning av trykkpåkjent utstyr og anlegg for håndtering av farlig stoff.

Eier og bruker skal sørge for at utstyr og anlegg med farlig stoff driftes på en sikker måte. Kravet om kontroll utført av uavhengig kontrollinstans for trykkpåkjent utstyr og enheter over et visst risikonivå er hjemlet i Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (FOR-2009-06-08-602). Kravet til kontroll gjelder for nytt, brukt, i drift, ombygd og flyttet utstyr.

Inspecta er et akkreditert inspeksjonsorgan type A i henhold til NS-EN17020, og er godkjent for å utføre systematisk tilstandskontroll og uavhengig ferdigkontroll av anlegg med høy risiko.  

Typiske inspeksjonsområder er:

  • Kjeleanlegg for damp- og hetvanns-systemer
  • Kulde- og varmepumpeanlegg
  • Prosessanlegg
  • Biogass produksjonsanlegg
  • Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel. 
  • Fylleanlegg for propanflasker 
  • Trykkluftanlegg 
  • Laboratorier samt sentral- gassanlegg for industrigasser
  • Tankanlegg for oppbevaring av farlig stoff. 
  • Utstyr på storulykkebedrifter

Norsk Akkreditering er ansvarlig for å godkjenne selskapet innenfor inspeksjonsområdene.  Det til en hver tid gyldige akkrediteringsbeviset til Inspecta AS finnes på nettsiden til Norsk Akkreditering:  INSP023

Inspecta AS er også utpekt av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) som teknisk kontrollorgan etter forskrift om trykkpåkjent utstyr. Vi er registrert i NANDO databasen med Notified Body number: 1223 etter Pressure Equipment Directive 2014/68/EU.

Du kan lese mer om dette under produktsertifisering av trykksatt utstyr og beholdere.

Ta gjerne kontakt for tilbud og eventuell avklaring av regelverk om kontroll og godkjenning