Måling og beregning av risiko med dynamisk belastning

Ved driftsforstyrrelser eller havari som skyldes vibrasjoner og dynamiske påkjenninger, kan Inspecta sin kunnskap om måling og beregning hjelpe deg med å løse problemet.

Nye forutsetninger førte til havari

Problem: Et lagerhus på en leddvalse på en papirmaskin ved en svensk papirfabrikk ble plutselig ødelagt. Det førte til total produksjonsstopp, noe som kostet flere millioner kroner. I tillegg førte det til en betydelig risiko for personalet. Havariet skjedde kort tid etter at nytt utstyr ble installert, og fabrikken antok at det skyldes endringer i de dynamiske forutsetningene på grunn av den nye anordningen.

Inspecta ble leid inn for å undersøke årsaker og løsninger. En kombinasjon av måling og beregning ble valgt som den beste, og eneste måten for å kunne forstå problemet og finne egnede tiltak.

Måling og beregning av belastning

Løsning: Følgende ble gjort for å utrede årsaken:

1. Det ble montert følere på to forskjellige lagerhus. De ble belastet med kjent belastning, og følerresponsen ble kalibrert etter belastningen.

2. Deretter ble en beregningsmodell kalibrert mot belastningen.

3. Belastninger og vibrasjoner under drift ble registrert, og disse belastningene ble brukt i beregningsmodellen.

Den påfølgende analysen viste at de dynamiske belastningene på lagerhusene, sammen med materialets sprøhet, ga uakseptabelt høy risiko for havari.

Tiltak: Det ble gjennomført en rekke tiltak for å analysere omfanget av problemet:

• Programmet for måling og beregning ble komplettert med et enkelt risikokriterium.

• Med risikokriteriet som grunnlag, ble det gjennomført målinger av alle leddvalser på maskinen for å klassifisere dem med tanke på risiko for havari.

• Med klassifiseringen som grunnlag, ble det umiddelbart innført et program for å bytte lagerhus ved de mest utsatte posisjonene.

• Det ble installert nye lagerhus i et mer egnet materiale. På den måten ble risikoen for nye totalhavari betydelig redusert.

Kostnadsbesparelse og tryggere produksjon

Resultat: De gjennomførte tiltakene har eliminert problemet og ført til både kostnadsbesparelse og en tryggere produksjon. Hverken måling eller beregning ville isolert sett kunne løst problemet – det var nødvendig med en kombinasjon for å nå frem til resultatet.