Drifts- og materialanalyse danner grunnlag for forbedringer

Trenger du en driftsanalyse for å unngå skader, oppnå forbedringer og få optimal drift? Inspecta hjelper deg.

Kraftig korrosjon med risiko for dyre akutte tiltak

Problem: Under en inspeksjon i en fabrikk ble det oppdaget kraftig fortynning av godset i compoundlaget på rørene i en biobrenselkjele. Skadene var ikke der ved forrige inspeksjon, noe som betydde at halve laget hadde korrodert bort på et stort område i løpet av bare ett års drift. Hvis materialutviklingen fortsatte på samme måte, var det fare for at hele compoundlaget kunne forsvinne. Akutt rørskifte var ikke mulig i løpet av nedetiden. Å bytte rørene før skadeårsaken er identifisert og utbedret innebærer også en risiko for at de nye rørene korroderer.

Drifts- og materialanalyse

Løsning: For å finne årsaken til problemet og foreslå tiltak, gjennomførte Inspecta en driftsanalyse av kjelen og en materialanalyse av rørprøver. Driftsanalysen analyserte innsamlede lutprøver. Driftshistorikk og tidligere prøver av lutblandinger og sulfataske ble også analysert. De avdekket ustabil drift av biobrenselkjelen. Problemet var variasjon i lutspredningen som ga høyere varmebelastning på de områdene hvor det ble avdekket fortynning av godset. Den brukte luten viste unormalt innhold av kalium og klor. Det kan forverre korrosjonen i forbindelse med høy varmebelastning på de utsatte delene.

Materialanalysen fokuserte på tykkelsesmåling av belegget på vannsiden av rørene. Rørprøven som ble undersøkt, hadde vesentlig tykkere belegg på deler av røret, noe som indikerer høy varmebelastning. Korrosjonsangrepene på rørene var jevnt fordelt med grunne, små groper over hele overflaten, noe som er typisk for korrosjon som skyldes unormalt høye temperaturer eller aggressivt miljø. Konklusjonen ble at det undersøkte området hadde blitt utsatt for unormalt høy varmebelastning.

Tiltak: Det ble anbefalt en rekke forbrenningstekniske tiltak for å stabilisere driften av kjelen. Det ble også gitt forslag til overvåkning av driftsparametre. Det ble foreslått et program for oppfølging av den kjemiske sammensetningen av luten for å kartlegge lutkjemien.

Redusert varmebelastning og bedre kontrollert drift

Resultat: Anlegget gjennomførte de anbefalte tiltakene, og Inspecta deltar med teknisk prosesstøtte. Målet er å redusere den høye varmebelastningen, få lutkjemien i balanse og slippe å bytte ut veggrør eller begrense omfanget av rørbytte ved neste planlagte inspeksjonsstans. Foreslåtte tiltak kan deretter brukes for å oppnå kontrollert drift og unngå at skadeforløpet fortsetter etter et eventuelt rørbytte.