Standartu sērija LVS EN 1090

Nesošo tērauda un alumīnija konstrukciju marķēšana ar CE zīmi būs obligāta prasība no 2012. gada 1. jūlija.

Ar jaunu kārtību nāksies rēķināties arī citiem ražotājiem – jau no 2012. gada 1. jūlija nesošo tērauda un alumīnija konstrukciju marķēšana ar CE zīmi Eiropas Savienībā kļūs obligāta. CE zīmes izmantošanas tiesības uzņēmums var iegūt sertificēšanās ceļā, proti, saņemot paziņotās institūcijas sertifikātu par ražošanas procesa atbilstību standarta LVS EN 1090-1 prasībām.


Standartu sērija LVS EN 1090

Standartu sērija LVS EN 1090 sastāv no trīs dokumentiem. Standarts LVS EN 1090-1:2009 (Atbilstības novērtēšanas prasības nesošās konstrukcijas elementiem) apraksta atbilstības novērtēšanas kārtību, savukārt standartos LVS EN 1090-2:2008 (Tehniskās prasības tērauda konstrukcijām) un LVS EN 1090-3:2008 (Tehniskās prasības alumīnija konstrukcijām) attiecīgi apkopotas tērauda un alumīnija konstrukciju ražošanā ievērojamās prasības.


Standartu sērija LVS EN 1090 ievieš un savstarpēji sasaista jaunas un jau agrāk zināmas prasības

Jauns jēdziens – izpildījuma klase

Konstrukcijas vai tās sastāvdaļas izpildījuma klases (Execution Class, EXC) izvēli nosaka trīs faktori – sekas, kas iestājas konstrukcijas sabrukšanas rezultātā, ekspluatācijas apstākļi un konstrukciju izgatavošanas sarežģītības pakāpe. Pavisam pastāv četras izpildījuma klases (no zemākās EXC 1 līdz augstākajai EXC 4). Augstāka izpildījuma klase nozīmē stingrākas prasības ražošanas procesam. Lai arī izpildījuma klasi atbilstoši normatīvajiem aktiem un pasūtītāja vēlmēm izvēlas projektētājs, ražotājam ir jāapliecina spējas ražot attiecīgajai izpildījuma klasei atbilstošus izstrādājumus.

Ražošanas procesa kontroles sistēma

Ražotājam ir jāievieš un jāuztur metāla konstrukciju ražošanas procesa kontroles sistēma (Factory Production Control, FPC) saskaņā ar standartā noteikto. Šī sistēma palīdz ražotājam vadīt un kontrolēt ražošanas procesus, sākot no ienākošajiem izejmateriāliem līdz pat gatavajam produktam, paredz prasības personālam, iekārtām un dokumentācijai.

Metināšanas kvalitātes vadības sistēma

Ja viens no konstrukciju izgatavošanas procesiem ir metināšana, ražotājam ir nepieciešams ieviest un izmantot dokumentētu metināšanas kvalitātes vadības sistēmu (Welding Quality Management System, WQMS), turklāt viņam jāapstiprina atbildīgais metināšanas koordinators (Responsible Welding Coordinator RWC). Sistēmai jāatbilst noteiktajai izpildījuma klasei (EXC) un attiecīgajai standarta LVS EN 3834 (Kvalitātes prasības metālisko materiālu kausēšanas metināšanai) daļai.

Atbildīgais metināšanas koordinators

Atbildīgais metināšanas koordinators (RWC) atbild par nepieciešamā metināšanas procesa un dokumentācijas nodrošināšanu. Standartā LVS EN 1090-2:2008 minētās prasības atbildīgajam metināšanas koordinatoram saistītas ar konstrukcijas izpildījuma klasi (EXC). Šajā standartā ir atsauce uz standartu LVS EN ISO 14731 (Metināšanas darbu uzraudzība. Uzdevumi, atbildība), kas nosaka trīs zināšanu līmeņus metināšanas koordinatoram.


Tērauda nesošo konstrukciju ražošanas standarts LVS EN 1090-2:2008

Standarts LVS EN 1090-2 attiecas uz ēku, tiltu, mastu, skursteņu, pāļu, tvertņu un celtņu nesošajām konstrukcijām. Šis standarts aptver konstrukcijas, kas projektētas saskaņā ar Eirokodeksu 1993.

Standartā noteiktas prasības izstrādājumu izgatavošanai atbilstoši nepieciešamajai izpildījuma klasei.

Prasības pilnībā aptver visu konstrukcijas izgatavošanas ciklu, sākot ar izmantoto materiālu izsekojamību un komplektējošo detaļu apstrādi (t.sk. urbšana, griešana, virsmas sagatavošana, galvanizēšana, krāsošana) un beidzot ar nesagraujošo testēšanu un montāžu (t.sk. skrūvēšana, metināšana, kniedēšana). 

Inspecta ir viena no Eiropas Savienības paziņotajām iestādēm, kas jau ir sertificējusi vairākus tērauda konstrukciju ražotājus gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Ja par LVS EN 1090 standartu sēriju jums radušies citi jautājumi vai apsverat iespēju sākt sava uzņēmuma sertificēšanas procesu, Inspecta Latvia ir Jūsu rīcībā. Piedāvājam gan pirmssertifikācijas auditu, gan sertificēšanas pakalpojumus. Vairāk informācijas pa tālruni 67607900 vai e-pastu aldis.latvietis@inspecta.com

Lapa izveidota: 21 nov 2011