Inspicēšanas institūciju loma bīstamo iekārtu pārbaudē

Mūsdienās inspicēšanas pakalpojumu nozīmīgums pieaug, jo objektīvi un ticami pierādījumi par produkta atbilstību tehniskajām prasībām kļūst aizvien pieprasītāki gan no patērētāja, gan paša ražotāja puses. Patīkami arī, ka aizvien biežāk varam dzirdēt viedokli, ka pārbaude ir nepieciešama ne tikai tādēļ, lai tiktu izpildītas visas likumdošanas prasības, bet arī tādēļ, lai iekārtas neapdraudētu cilvēku dzīvību, īpašumu un vidi.

Kas tiek noteikts inspicēšanas procesā?
Inspicēšanas procesā tiek konstatēts, vai konkrētā iekārta atbilst normatīvo aktu, standartu, kā arī valdītāja izvirzītajām prasībām. Inspicēšanas institūcija ir neatkarīgu, kompetentu tehnisko ekspertu komanda, kas veic bīstamo iekārtu pārbaudes un sniedz iespēju rast atbildes uz praktiski visiem jautājumiem, kas saistīti ar iekārtu drošu lietošanu.

„Tehnoloģijas nemitīgi attīstās, un tādēļ arī mēs kā tehniskie eksperti nedrīkstam stāvēt uz vietas. Mēs rūpējamies gan par darbinieku kvalifikācijas celšanu, gan par servisa uzlabošanu – mums ir svarīgi, lai klients būtu savlaicīgi informēts par plānotajām iekārtu pārbaudēm, iekārtu patieso stāvokli un drošību. Šobrīd notiek aktīvs darbs pie interneta klientu portāla izveides, kurā klientam būs iespēja attālināti sekot līdzi savā valdījumā esošo bīstamo iekārtu pārbaužu grafikam un pārbaužu izpildes rezultātiem,” stāsta inspicēšanas vadītāja Jeļena Pēkale.

Liela daļa uzņēmēju, kuru valdījumā atrodas bīstamās iekārtas, uzskata, ka viņi paši vislabāk pārzina savu iekārtu tehnisko stāvokli, tomēr prakse pierāda pretējo. Piemēram, novecojot dzīvojamajam fondam, noveco arī lifti. Rīgā šī problēma ir īpaši aktuāla, jo gandrīz puse no ekspluatācijā esošajiem liftiem ir uzstādīti pirms vairāk nekā 30 gadiem un atbilstoši tā laika drošības līmenim, kas ir zemāks par mūsdienu prasībām. Tieši tādēļ valdītājiem īpaša uzmanība jāpievērš liftu pārbaudēm. Neskatoties uz to, ka normatīvie akti paredz ikgadēju tehnisko pārbaudi, mūsu prakse ir pierādījusi, ka bieži vien ar to nepietiek, lai konstatētu visus defektus, jo normatīvie akti paredz tikai minimālo drošības prasību ievērošanu. Padziļināta pārbaude ir īpaši vēlama tad, kad ir beidzies ražotāja noteiktais iekārtas resurss.

Kādēļ pārbaudes veikšanai jāizvēlas neatkarīgu ekspertu uzņēmums?
„Neparedzēti iekārtu darbības traucējumi vai pat avārijas būtiski palielina gan izdevumus, gan seku novēršanai patērēto laiku, tādēļ, lai no tā izvairītos, kā arī lai nodrošinātu personāla, vides, īpašuma un ražošanas drošību, ir ne vien jāpaļaujas uz savu pieredzi un zināšanām, bet arī jāizvēlas ekspertu veiktas pārbaudes. Turklāt ekspertam vienmēr ir plašāks skatījums, jo viņš pārzina dažādu ražotāju iekārtu uzbūvi, darbības principus un nav ieinteresēts pārbaudāmo iekārtu novērtēt sliktāk vai labāk. Eksperts novērtē bīstamās iekārtas faktisko stāvokli, izvērtē riska pakāpi un norāda uz konkrētām lietām, kuras būtu jālabo vai jāmaina,” saka inspekcijas tehniskais vadītājs Ainārs Cars.

Akreditētas inspicēšanas institūcijas rīcībā ir arī atbilstošas pārbaudēm nepieciešamās tehnoloģijas un/vai tehnika. Tādēļ, lai izvairītos no nepatīkamām situācijām, līgumus ar inspicēšanas institūcijām valdītājiem noteikti vajadzētu slēgt pašiem, nevis pirkt šo pakalpojumu, izmantojot bīstamo iekārtu servisa kompāniju pakalpojumus. Tas arī ir viens no veidiem, kā kontrolēt apkalpojošo kompāniju darbu.

Inspicēšanas institūciju sniegtie pakalpojumi ir neatsverami strīdus situācijās, piemēram, pēdējā laikā ir bijuši vairāki gadījumi, kad valdītāji ir vērsušies pie mums ar lūgumu veikt atkārtotu pārbaudi, jo nav apmierināti ar apkalpojošo firmu darbu, kam uzticēta iekārtu – liftu, katliekārtu – inspicēšana. Valdītāji apšauba izdevumu pamatotību, jo apkalpojošās kompānijas piestādījušas, iespējams, neadekvātus rēķinus par iekārtu mezglu nomaiņu, remontiem utt. Šādos un līdzīgos gadījumos inspicēšanas institūcijas vērtējums var sniegt zināmu skaidrību un atrisināt konfliktsituācijas.

Kādas ir šodienas aktualitātes likumdošanas jomā?
Pēdējos gados normatīvo aktu aktualizēšanā ir ieguldīts diezgan liels darbs, un tajā ir piedalījušies arī Inspecta eksperti. Šobrīd notiek piemērojamo standartu aktualizācija – tuvākajā laikā tiks apstiprinātas standartu LVS 415 „Spiedieniekārtu kompleksi. Drošības pārbaudes to lietošanas laikā.” un LVS 416 „Katliekārtas. Drošības pārbaudes to lietošanas laikā.” jaunās redakcijas. Tāpat arī notiek darbs pie standarta LVS 350 „Rezervuāri. Tehniskās pārbaudes to lietošanas laikā.” labojumiem, tādēļ mēs būtu pateicīgi, ja šajā darbā iesaistītos un savus priekšlikumus iesniegtu arī rezervuāru valdītāji.

Aicinām valdītājus aktīvāk iesaistīties standartizācijas darbā un izteikt savus priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām. Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis, jo tikai kopā mēs spēsim uzlabot un pilnveidot drošību.

Lapa izveidota: 09 mai 2012