Sūdzību un apelāciju iesniegšanas kārtība

Sūdzības un apelācijas par Inspecta institūciju darbību var tikt iesniegtas izmantojot faksu (faksa Nr. 67 607 901), pastu, vai arī personīgi Inspecta birojā:

AS Inspecta Latvia
Skanstes iela 54A
Rīga, LV-1013

Sūdzībā vai apelācijā minimāli iekļaujamā informācija ir šāda:

  • iesniedzējs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un kontakttālrunis);
  • adresāts (Inspecta amatpersona);
  • sūdzības vai apelācijas būtība (problēmas izklāsts, pēc iespējas sniedzot pamatojumu ar atsaucēm uz standartiem, normatīvajiem aktiem vai pakalpojuma līgumu).

Sūdzības vai apelācijas tiek izskatītas 14 dienu laikā no to iesniegšanas brīža, saskaņā ar starptautiskajos standartos noteiktajiem principiem, un iesniedzējam tiek sniegta rakstiska atbilde. Ar sūdzību un apelāciju izskatīšanas kārtību var iepazīties, pieprasot šo informāciju Inspecta.

Apelācijas iesniedzamas gadījumos, ja ir argumentētas pretenzijas attiecībā uz Inspecta pieņemto lēmumu pakalpojuma ietvaros.

Sūdzības iesniedzamas visos gadījumos, kad ir argumentētas pretenzijas pret Inspecta darbību vai bezdarbību, vai arī pret tās sertificētu personālu, produktu vai pakalpojumu.