Darba vides risku novērtēšana

Darba drošības un nodarbināto veselības aizsardzības jautājumus jebkurā uzņēmumā ir vēlams integrēt kopējā uzņēmuma vadības sistēmā un veidot tā, lai tie atbilstu vispār pieņemtajām kvalitātes vadības sistēmu prasībām. Darba vides riska novērtēšanas metodika ir veidota, balstoties uz starptautiski atzītas aroda veselības un drošības vadības sistēmas OHSAS 18001 prasībām.

Veicot darba vides risku novērtēšanu, procesā tiek iesaistīti darba aizsardzības speciālisti, struktūrvienību atbildīgie darbinieki, nodarbināto pārstāvji, uzticības personas, kā arī tie darbinieki, kas strādā konkrētajās telpās vai veic attiecīgos darbus. Tas nodrošina precīzāku problēmu identifikāciju un ļauj efektīvāk noteikt preventīvo pasākumu prioritāti.

Inspecta ir izstrādājusi darba vides riska novērtēšanas metodiku, kas darba gaitā tiek nepārtraukti pilnveidota. Metodika ļauj veikt gan riska faktoru kvalitatīvu identifikāciju (t.i. riska faktoru esamības noteikšanu darba vidē, neprecizējot to sastopamības biežumu vai seku iestāšanās varbūtību), gan arī kvantitatīvu novērtējumu (t.i. tādu novērtējumu, kurš sniedz skaitliski izteiktu priekšstatu par to, cik bieži dotais riska faktors sastopams, cik smagas var būt tā iedarbības sekas, kā arī cik nepieciešami un steidzīgi veicami preventīvie pasākumi).


Darba vides riska novērtēšanas posmi

Lai uzņēmumam būtu iespējams ērtāk noteikt prioritātes, kuri preventīvie pasākumi jāveic ātrāk, riska faktori ir klasificēti riska pakāpēs pēc to bīstamības. Riska pakāpe tiek noteikta vadoties pēc daudzpusīgas informācijas saskaņā ar riska pakāpes noteikšanas tabulu.