Būvuzraudzība

 :

Būvuzraudzība

Inspecta veiktā būvuzraudzība nodrošina, ka klients (būvdarbu pasūtītājs) iegūst kvalitatīvu ēku, būvi vai objektu. Klienta tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā pārstāv kompetents Inspecta būvuzraugs, kurš seko līdzi būvdarbu izpildes kvalitātei un būvizstrādājumu atbilstībai klienta un projekta prasībām.

Būvuzraudzības procesā, atbilstoši akceptētā projekta dokumentācijai un normatīvajiem dokumentiem, tiek kontrolēts:

 • Izpildīto būvdarbu apjoms un kvalitāte;
 • Segto darbu un būvkonstrukciju kvalitāte un atbilstība;
 • Būvizstrādājumu kvalitāte, pielietoto materiālu un iekārtu atbilstība būvprojekta risinājumiem un spēkā esošiem standartiem;
 • Būvobjekts kopumā, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstība būvprojekta risinājumiem;
 • Būvdarbu tehnoloģiskā procesa ievērošana;
 • Būvniecības izpilddokumentācijas sagatavošana,
 • Objekta nodošanas – pieņemšanas procesa un aktu sagatavošana;
 • Instrukciju un ekspluatācijas noteikumu sagatavošana.

 Būvuzraudzības procesā tiek veikta arī:

 • Izpildīto būvdarbu apjomu uzmērīšana visā objekta būvniecības laikā;
 • Iesniegto ikmēneša darbu izpildes formu pārbaude;
 • Veikto darbu pieņemšana atbilstoši būvprojektam un Latvijas būvnormatīvu prasībām;
 • Nepieciešamo ierakstu veikšana par konstatētajiem pārkāpumiem būvdarbu žurnālā.


Ieguvumi, ko sniedz būvuzraudzība

 • Būvdarbu izpildes un būvizstrādājumu kvalitātes uzraudzība,
 • Precīza un korekta būvobjekta izbūve,
 • Pieņemti un apmaksāti tikai tie darbi, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām,
 • Paveikto būvdarbu izpilddokumentācija, kas izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tehniskajiem normatīviem.