Personāla sertificēšanas nodaļas pārvaldība un neietekmējamība

Sertificēšanas institūcijas Personāla sertificēšanas nodaļa veic personāla sertifikāciju kā neatkarīga struktūra, kas darbojas kā trešā persona, un apliecinot, ka sertificējamā personāla kvalifikācija atbilst attiecīgajā standartā vai normatīvajā aktā noteiktajām prasībām.

Sertificēšanas institūcijas pakalpojumi personāla sertificēšanas jomā ir brīvi pieejami visiem pretendentiem, kuri vēlas saņemt kompetentu un objektīvu sertificēšanas institūcijas apliecinājumu par personāla sertifikācijas atbilstību definētajām prasībām.

Personāla sertificēšanas institūcija pretendenta kvalifikācijas izvērtēšanu veic atbilstoši kvalitātes vadības sistēmai, kas izveidota saskaņā standarta ISO/IEC 17024 prasībām.

Sertificēšanas institūcijas Personāla sertificēšanas nodaļas darbība ir orientēta uz objektīvu un neatkarīgu novērtējumu veikšanu, darba izpildē neietekmējoties no finansiāliem vai politiskiem faktoriem.

Sertificēšanas institūcijas Personāla sertificēšanas nodaļa ir neatkarīga no sertificējamiem speciālistiem (pretendentiem), eksaminācijas un sertifikācijas ekspertiem, pārbaužu laboratorijām un mācību iestādēm.

Sertificēšanas institūcijas Personāla sertificēšanas nodaļa nodrošina konfidencialitātes ievērošanu attiecībā pret informāciju, ko tā saņem no pretendentiem uz sertifikāciju, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, un uzņemas pilnu atbildību par atbilstības novērtēšanā un sertifikācijā iesaistīto speciālistu profesionalitāti, godīgumu un kompetenci.

Sertificēšanas institūcija darbību izpildē izprot neietekmējamības nozīmīgumu, pārvalda interešu konfliktus un nodrošina sertifikācijas darbību objektivitāti.