CE zīmes lietošana

Par CE zīmes piestiprināšanu būvizstrādājumam vai tā iepakojumam un norādi uz atbilstības apliecinājumu būvizstrādājuma pavaddokumentos ir atbildīgs ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis.

CE zīmi var lietot, ievērojot šādus nosacījumus:

  • Būvizstrādājuma atbilstība ir apliecināta saskaņā ar tehnisko noteikumu prasībām un attiecīgie tehniskie noteikumi nosaka, ka būvizstrādājums marķējams ar CE zīmi (CE zīmi papildina ar informāciju, kas noteikta tehniskajos noteikumos).
  • CE zīmi izvieto uz būvizstrādājuma, būvizstrādājuma etiķetes, būvizstrādājuma iepakojuma vai pavaddokumentos viegli saskatāmā, salasāmā un neizdzēšamā veidā.
  • Būvizstrādājumu vai tā iepakojumu aizliegts marķēt ar zīmēm, kuras ir līdzīgas CE zīmei (Uz būvizstrādājuma vai tā iepakojuma drīkst būt arī citas zīmes, ja tās vizuāli nevar sajaukt ar CE zīmi un ja tās nemazina CE zīmes nozīmi).