Produktu sertificēšana

Reglamentētajā sfērā izstrādājumus drīkst ievietot tirgū tikai pēc to atbilstības apliecināšanas. Produktu novērtēšanu drīkst veikt akreditēta un paziņota (notificēta) institūcija.

Inspecta Latvia  ir Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK) akreditēta sertifikācijas iestāde, kas veic neatkarīgu un kompetentu atbilstības novērtēšanu. Produktu atbilstības novērtēšanas procedūrās mēs iesaistām kompetentus attiecīgās nozares tehniskos ekspertus, kā arī neatkarīgas testēšanas laboratorijas.

Ar Eiropas Komisijas lēmumu, Inspecta Latvia ir apstiprināta kā paziņotā (notificētā) institūcija un ir tiesīga izsniegt atbilstības apliecinājumus CE marķējumam šādās sfērās:

  • Direktīva 2010/35/ES par pārvietojamām spiediena iekārtām un par Padomes Direktīvu 76/767/EEK, 84/525/EEK,
    /526/EEK, 84/527/EEK un 1999/36/EK atcelšanu
    direktīva 2010/35/ES par pārvietojamām spiediena iekārtām un par Padomes Direktīvu 76/767/EEK, 84/525/EEK,84/526/EEK, 84/527/EEK un 1999/36/EK atcelšanu (Paziņotā institūcija Nr. NB 1412);
  • direktīva 2014/33/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz liftiem un liftu drošības sastāvdaļām (Paziņotā institūcija Nr. NB 1412);
  • direktīva 2014/68/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz spiedieniekārtu pieejamību tirgū (Paziņotā institūcija Nr. NB 1412);
  • regula 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK (Paziņotā institūcija Nr. NB 1325).

Kopā ar mūsu sertificēšanas ekspertiem jūs varat uzlabot sava uzņēmuma konkurētspēju.

CE zīmes lietošana

Sertifikācijas logo lietošanas rokasgrāmata