Metināšanas ražotnes sertificēšana atbilstoši standarta ISO 3834 prasībām

Metināšana ir neizjaucamu savienojumu iegūšanas process. Lai pārliecinātos par metinātā savienojuma reālajām mehāniskajām īpašībām, jāizmanto nesagraujošās un sagraujošās testēšanas metodes. Šī iemesla dēļ ir svarīgi nodrošināt visaptverošu metināšanas kvalitātes kontroli visa ražošanas cikla garumā. Inspecta ir neatkarīga trešā puse, kas var apliecināt Jūsu metināšanas procesu vadības atbilstību standarta ISO 3834 prasībām.

Lai nodrošinātu atbilstošu metinātā izstrādājuma kvalitāti un optimizētu ražošanas izmaksas, nepieciešama visaptveroša metināšanas un ar to saistīto procesu kontrole. Kontroles nodrošināšanai, metināto izstrādājumu ražotājam ir ieteicams ieviest kvalitātes sistēmu.

Labākās prakses piemērošanu nodrošina atbilstība standartu sērijā ISO 3834 ir noteiktajām prasībām. Metināšanas kvalitātes nodrošināšanā pastāv vairāki posmi, viens no tiem ir metinātāju un metināšanas operatoru sertifikācija, kuras mērķis ir standartizētā veidā pārbaudīt metinātāju kompetenci. Nepieciešamības gadījumā jāizmanto arī metināšanas procedūru specifikācijas (t.s. WPS), kas paaugstina nemainīgi augstas kvalitātes nodrošināšanas iespējas. Metināšanas procedūru specifikācijām (WPS) jābūt  izstrādātām, pamatojoties uz apstiprinātiem metināšanas procedūras atestācijas protokoliem (WPQR).  Uz apstiprinātu metināšanas procedūras atestācijas protokolu (WPQR) pamata izstrādātas metināšanas procedūru specifikācijas (WPS) ievērošanas nodrošina prasībām atbilstošu metināto savienojumu kvalitāti.

Par metināšanas dokumentiem un kvalitāti ražotnē atbildību nes metināšanas koordinators, kurš ir arī atbildīgs par metinātāju apmācību un darba organizāciju. Koordinatora kompetencei noteiktās prasības, kā arī uzdevumi un pienākumi ir noteikti standartā ISO 14731. 

Uzņēmuma sertifikācija atbilstoši standarta ISO 3834 sērijas prasībām ietver visu iepriekš minēto nosacījumu atbilstības novērtēšanu un apstiprina metināšanas darbu kvalitāti. Sertifikāta esamība ir augstas pievienotas vērtības pasūtījumu iegūšanas priekšnoteikums.

Inspecta ir akreditēta sertifikācijas institūcija, kas veic gan metinātāju sertifikāciju, gan metināšanas procedūru apstiprināšanu, gan arī metināšanas uzņēmumu sertifikāciju atbilstoši standarta ISO 3834, kā arī EN 1090 prasībām.

Priekšrocības

  • Paaugstina iespējas ražot izstrādājumus dažādu valstu tirgiem;
  • Uzlabo metināšanas kvalitāti;
  • Samazina izmaksas, kuras rada neatbilstoša kvalitāte un nepilnības darbības uzturēšanā.