DA sistēmas organizēšana un iekšējā uzraudzība

Darba aizsardzības (DA) sistēmas organizēšanas un darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas mērķis ir uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas sakārtošana, veicot darba vides iekšējo uzraudzību un uzņēmuma vadības un darbinieku informēšana un apmācība par darba aizsardzības sistēmas un darba vides iekšējās uzraudzības būtību, mērķiem, uzdevumiem, to īstenošanai nepieciešamajiem pasākumiem, darbinieku un uzņēmuma vadības pienākumiem.

Pasākumi, kurus ietver DA sistēmas organizēšana un darba vides iekšējās uzraudzības veikšana

  • Darba vides riska novērtēšana (vienu reizi gadā visās darba vietās, kā arī no jauna iekārtotajās darba vietās) un darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde,
  • Darba aizsardzības dokumentācijas (instrukcijas, saraksti, žurnāli) izstrādāšana, sakārtošana un uzturēšana atbilstoši Latvijas Republikas (LR) normatīvo aktu prasībām,
  • Darba vides iekšējās uzraudzības kārtības noteikšana (darbinieku atbildības, pienākumu, instruktāžu veikšanas kārtība, veselības pārbaužu veikšanas kārtība, individuālās aizsardzības līdzekļu nodrošināšana, dokumentācijas izstrādes un uzturēšanas kārtība u.c.),
  • Instrukciju pārskatīšana un uzturēšana aktuālā stāvoklī, nepieciešamo instrukciju izstrādāšana (sadarbībā ar uzņēmuma atbildīgajiem darbiniekiem),
  • Dokumentācijas sagatavošana obligātajām veselības pārbaudēm (visiem darbiniekiem, kam tas ir nepieciešams),
  • Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana (pēc nepieciešamības),
  • Konsultācijas par darba aizsardzības pasākumu plāna pasākumu izpildi,
  • Konsultācijas par individuālās aizsardzības līdzekļu iegādi un lietošanu, darba aprīkojuma drošu lietošanu,
  • Konsultācijas par darbiniekiem nepieciešamo apmācību.