Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāri

Rezervuārs ir stacionāri uzstādīta tvertne, kas nodrošina drošu un piemērotu bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšanu. Rezervuāra tilpums parasti ir lielāks par kubikmetru, ar tehnoloģisko aprīkojumu un otrās pakāpes necaurlaidīgu norobežojumu.

Saskaņā ar likumdošanas prasībām, rezervuāram jāveic pirmreizējā, kārtējā un ārpuskārtas tehniskā pārbaude.

Tehniskās pārbaudes jāveic pirms rezervuāru nodošanas ekspluatācijā (pirmreizējā tehniskā pārbaude), kā arī ekspluatācijā jau esošiem rezervuāriem(kārtējās un ārpuskārtas pārbaudes).

Ekspluatācijā esošiem rezervuāriem daļējās tehniskās pārbaudes veic nepārtraucot tā darbību, savukārt par pilnās tehniskās pārbaudes veikšanas procedūru Inspecta vienojas ar klientu atsevišķi.

 

Ieguvumi, ko sniedz bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru pārbaudes

  • Pārliecība par objekta patieso tehnisko stāvokli,
  • Esošo trūkumu un bīstamu defektu identificēšana,
  • Minimāls kaitējums cilvēku dzīvībai, veselībai vai apkārtējai videi.

 

Pakalpojuma apraksts