Ugunsdrošības pakalpojumi

Saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu prasībām un ES Regulu Nr. 305/2011, kas stājās spēkā visā Eiropas Savienības teritorijā ar 2013. gada 1. jūliju, būvēm kopumā un to atsevišķām daļām ir jāatbilst to paredzētajiem mērķiem, jo īpaši ņemot vērā visā būves ekspluatācijas ciklā iesaistīto personu veselības aizsardzību un drošību. Normālos ekspluatācijas apstākļos visā ekonomiski pamatotā ekspluatācijas laikā būvēm ir jāatbilst ugunsdrošības pamatprasībām, lai ugunsgrēka izcelšanas gadījumā: tās noteiktu laiku saglabātu nestspēju; ierobežotu uguns un dūmu izraisīšanos un izplatīšanos būvē; neradītu uguns izplatīšanās draudus blakusesošajām būvēm; būvēs esošie cilvēki varētu pamest būves vai tikt izglābti citādi; ņemtu vērā glābšanas komandu drošību.

AS Inspecta Latvia Inspicēšanas institūcijas mērķis ir nodrošināt neatkarīgus un kompetentus ekspertu pakalpojumus Inspecta vārdā Latvijā, sniedzot klientiem savu vērtējumu par pārbaudāmo iekārtu, aprīkojuma, būvju vai saimniecisko objektu atbilstību drošības vai funkcionalitātes prasībām. Inspicēšanas institūcija darbojas, ievērojot standarta LVS EN ISO/IEC 17020 prasības kā A tipa inspicēšanas institūcija. Inspecta ir paziņotā iestāde attiecībā uz daudzām Eiropas Savienības direktīvām. Tas nozīmē, ka Inspecta ir saņēmusi nacionālās akreditācijas institūcijas pilnvarojumu veikt inspicēšanu atbilstoši starptautiskajiem standartiem.
Inspecta Inspicēšanas struktūrvienība ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) ar numuru LATAK-I-132.