Metalurģijas iekārtu tehniskās pārbaudes

 :

Metalurģijas iekārtu tehniskās pārbaudes

Metalurģija ir specifiska rūpniecības sfēra, kuras galvenā īpatnība ar izkausētu un karstu metālu saistītie darba vides riski.

Svarīgākās metalurģiskās iekārtas ir tērauda kausēšanas un vēlmēšanas procesos izmantotās iekārtas. Lai nodrošinātu šo metalurģijas iekārtu drošu un labi kontrolētu ekspluatāciju, kā arī novērstu draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi, normatīvajos aktos ir noteikts, ka metalurģijas iekārtu tehnisko uzraudzību jāveic neatkarīgai un akreditētai inspicēšanas institūcijai, tāda kā Inspecta.

Inspecta kompetentie eksperti piedāvā veikt visu metalurģijas iekārtu pirmreizējo tehnisko pārbaudi, kārtējās tehniskās pārbaudes un ārpuskārtas tehniskās pārbaudes.

 

Ieguvumi, ko sniedz metalurģijā izmantojamo iekārtu tehniskās pārbaudes

  • Neatkarīgas inspicēšanas institūcijas slēdziens par iekārtu atbilstību normatīvo aktu prasībām,
  • Neplānotu dīkstāvju novēršana,
  • Pārliecība, ka iekārtas ir drošas lietošanai un tiek pareizi ekspluatētas,
  • Identificēti darba vides riski attiecībā uz iekārtu lietošanu.

 

Pakalpojuma apraksts