Elektrisko mērījumu veikšana

Rūpniecības uzņēmumi un individuālās saimniecības šodien nav iedomājamas bez elektroenerģijas izmantošanas. Lai gan elektroietaises nav iekļautas bīstamo iekārtu sfērā, elektroenerģijas lietošana un elektroiekārtu darbināšana saistīta ar paaugstinātiem riskiem.

Elektroietaišu inspicēšana (apsekošana, profilaktisko mērījumu veikšana) ievērojami samazina nelaimes gadījumu riskus, pagarina iekārtu ekspluatācijas laiku, savlaicīgi brīdina par iespējamām nākotnes problēmām, ļaujot novērst nelaimes gadījumus un neplānotas izmaksas.

Inspecta veic izolācijas pretestības mērīšanu, zemējuma pretestības mērīšanu, cilpas fāze-nulle pilnās pretestības mērīšanu (aizsardzības nostrādes pārbaude), saites pārbaudi starp zemētāju un zemējamo elementu un sprieguma kvalitātes kontroli.

MK noteikumu Nr.82 p.182 nosaka, ka zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes un elektro­insta­lācijas izolācijas pretestības mērījumus veic reizi sešos gados, sprādzienbīstamā vai ķīmiski agresīvā vidē - reizi gadā.


Ieguvumi, ko sniedz elektromērījumu pārbaudes

  • Neatkarīgas inspicēšanas institūcijas slēdziens par iekārtu atbilstību normatīvo aktu prasībām,
  • Pārliecība, ka iekārtas ir drošas lietošanai un tiek pareizi ekspluatētas, 
  • Identificēti darba vides riski attiecībā uz iekārtu lietošanu.

 

Pakalpojumu apraksts