Pamatprasību novērtēšana būvēm, saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un ES Regulas Nr. 305/2011 prasībām

Saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un ES Regulas Nr. 305/2011 prasībām, kas stājās spēkā visā Eiropas Savienības teritorijā ar 2013 .gada 1.jūliju, būvēm kopumā un to atsevišķām daļām ir jāatbilst to paredzētajiem mērķiem, jo īpaši ņemot vērā visā būves ekspluatācijas ciklā iesaistīto personu veselības aizsardzību un drošību.

Normālos ekspluatācijas apstākļos visā ekonomiski pamatotā ekspluatācijas laikā būvēm ir jāatbilst šādām septiņām pamatprasībām:

  • Mehāniskā stiprība un stabilitāte
  • Ugunsdrošība
  • Higiēna, veselība un vide
  • Lietošanas drošība un pieejamība
  • Aizsardzība pret trokšņiem
  • Enerģijas ekonomija un siltuma izolācija
  • Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana

 Inspecta eksperti veic objektīvu novērtējumu būves atbilstībai Latvijas būvnormatīvu un ES Regulas Nr. 305/2011 prasībām.

 

Pakalpojuma apraksts