Rūpnieciskais energoaudits

 

Rūpnieciskais energoaudits ir uzņēmuma energo-efektivitātes novērtējums un tās paaugstināšanas iespēju analīze. Tā ir sistemātiska procedūra ar mērķi iegūt informāciju par ēkas vai ēku grupas, rūpnieciskās vai komerciālās darbības faktisko enerģijas patēriņu, skaitliskā izteiksmē noteikt enerģijas ietaupījuma iespējas.
Direktīvas par energoefektivitāti (2012/27/ES), uz ko pamatā ir balstīts rūpnieciskais energoaudits, mērķis ir izveidot kopēju pasākumu sistēmu ener-goefektivitātes veicināšanai Savienībā, lai nodroši-nātu Savienības 2020. gada 20 % energoefektivitā-tes pamatmērķa sasniegšanu un liktu pamatus turp-mākiem energoefektivitātes uzlabojumiem pēc mi-nētā termiņa.
Lielo uzņēmumu saraksts, uz kuriem 2015. gadā attiecas Direktīvas 2012/27/ES prasība par obligātu energoaudita veikšanu, atrodams Ekonomikas mi-nistrijas mājas lapā:
https://www.em.gov.lv/lv/nozares politika/
Lielos uzņēmumos energoauditi būtu jāveic regulā-ri, jo enerģijas ietaupījums var būt nozīmīgs.
Veicot rūpniecisko energoauditu Inspecta Latvia, Jūs iegūstat sadarbības iespēju ar starptautiski atzītu uzņēmumu, kurš pārstāvēts Skandināvijas, Baltijas valstīs un Polijā.
Kvalificēti un zinoši auditori, enerģētikas nozares inženieri, sertificēti ēku energoauditori, sniegs pro-fesionālu vērtējumu un ieteikumus, kas vispiemēro-tākie tieši Jūsu uzņēmumam.
Ieguvumi
Pasūtītājs saņem akreditētas institūcijas izsniegtu zi-ņojumu par uzņēmuma enerģijas bilanci, kur aprakstī-ta esošā situācija. Ziņojumā norāda energoefektivitā-tes pasākumus un atbilstoši aprēķinātos enerģijas ie-taupījumus, kā rezultātā var tikt samazinātas ražoša-nas izmaksas un uzlabota uzņēmuma konkurētspēja.
Kas jādara pasūtītājam
Laicīgi jāsagatavo pamatinformācija un dokumentāci-ja par auditējamo objektu
Jādeleģē pārstāvi, kurš pārzina uzņēmuma tehnoloģis-kos procesus, kopā piedalīties rūpnieciskā energoaudi-ta veikšanā
Jānodrošina iekļūšana ēkās, piekļuve tehniskajām sistēmām

Rūpnieciskais energoaudits ir uzņēmuma energoefektivitātes novērtējums un tās paaugstināšanas iespēju analīze. Tā ir sistemātiska procedūra ar mērķi iegūt informāciju par ēkas vai ēku grupas, rūpnieciskās vai komerciālās darbības faktisko enerģijas patēriņu, skaitliskā izteiksmē noteikt enerģijas ietaupījuma iespējas.

Direktīvas par energoefektivitāti (2012/27/ES), uz ko pamatā ir balstīts rūpnieciskais energoaudits, mērķis ir izveidot kopēju pasākumu sistēmu energoefektivitātes veicināšanai Savienībā, lai nodrošinātu Savienības 2020. gada 20 % energoefektivitātes pamatmērķa sasniegšanu un liktu pamatus turpmākiem energoefektivitātes uzlabojumiem pēc minētā termiņa.

Lielo uzņēmumu saraksts, uz kuriem 2015. gadā attiecas Direktīvas 2012/27/ES prasība par obligātu energoaudita veikšanu, atrodams Ekonomikas ministrijas mājas lapā: https://www.em.gov.lv/lv/nozares politika/

Lielos uzņēmumos energoauditi būtu jāveic regulāri, jo enerģijas ietaupījums var būt nozīmīgs.

Veicot rūpniecisko energoauditu Inspecta Latvia, Jūs iegūstat sadarbības iespēju ar starptautiski atzītu uzņēmumu, kurš pārstāvēts Skandināvijas, Baltijas valstīs un Polijā.

Kvalificēti un zinoši auditori, enerģētikas nozares inženieri, sertificēti ēku energoauditori, sniegs profesionālu vērtējumu un ieteikumus, kas vispiemērotākie tieši Jūsu uzņēmumam.
 

Ieguvumi

Pasūtītājs saņem akreditētas institūcijas izsniegtu ziņojumu par uzņēmuma enerģijas bilanci, kur aprakstīta esošā situācija. Ziņojumā norāda energoefektivitātes pasākumus un atbilstoši aprēķinātos enerģijas ietaupījumus, kā rezultātā var tikt samazinātas ražošanas izmaksas un uzlabota uzņēmuma konkurētspēja.

Kas jādara pasūtītājam

  • Laicīgi jāsagatavo pamatinformācija un dokumentācija par auditējamo objektu
  • Jādeleģē pārstāvi, kurš pārzina uzņēmuma tehnoloģiskos procesus, kopā piedalīties rūpnieciskā energoaudita veikšanā
  • Jānodrošina iekļūšana ēkās, piekļuve tehniskajām sistēmām

Pakalpojuma apraksts