FIDIC līguma nosacījumu pielietojums būvniecības procesā - Sudraba, Dzeltenā, Sarkanā grāmata

Programma

 • FIDIC līgumu veidi un to pielietojums praksē.
 • FIDIC līguma nosacījumi un to izmantošana saskaņā ar LR tiesību aktiem ar praktiskiem piemēriem no Dzeltenās, Sarkanās un Sudraba grāmatas
 • Būvniecības līgumu slēgšanas tiesiskie aspekti, pamatojoties uz FIDIC līguma nosacījumiem.
 • Pasūtītāja, būvuzņēmēja un būvuzrauga savstarpējās saistības, atbildība un pienākumi saskaņā ar FIDIC. Piemēri no Dzeltenās, Sarkanās un Sudraba grāmatas
 • Inženiera pilnvaras un pienākumi.
 • Samaksas noteikumi.
 • Līguma termiņa pagarināšana un/ vai izmaksu kompensācija.
 • Dažādu gadījumu analīze no prakses un to risinājumi saskaņā ar FIDIC.
 • Strīdu izšķiršanas kārtība.
 • FIDIC Sudraba, Sarkanās un Dzeltenās grāmatas atšķirību salīdzinājums.
 • Jautājumi un diskusijas.

Apmācību vadītājs/-i

 • Ritvars Auziņš

  Inspecta Academy vieslektors. Latvijas Universitātē ieguvis tiesību zinātņu maģistra grādu. Civiltiesību speciālists, uzņēmumu maksātnespējas administrators, šķīrējtiesas priekšsēdētājs. Vairāk nekā 15 gadu pieredze konsultējot valsts un pašvaldību iestādes dažādu līgumu, t.sk būvniecības līgumu, sastādīšanā, slēgšanā un izpildē, kā arī  no līgumiem izrietošu strīdu tiesvedībā, parādu piedziņas jautājumos, tiesu un šķīrējtiesu nolēmumu izpildes jautājumos, būvdarbu un citu iepirkumu procedūru rīkošanā un dokumentu sagatavošanā. Konsultē valsts un privātās partnerības jautājumos. Vairāk nekā 7 gadu pieredze apmācību vadīšanā par līgumu slēgšanas principiem būvniecībā un FIDIC līguma nosacījumiem būvniecības projektos Latvijas būvniecības uzņēmumiem, pašvaldībām un pašvaldību uzņēmumiem, kas saņēmuši ES līdzfinansējumu.

 • Inspecta Academy seminars.lv@inspecta.com