Produktų sertifikavimas

 :

Produktų sertifikavimas

Inspecta UAB Sertifikavimo įstaigos Produktų ir procesų sertifikavimo grupė akredituota akreditacijai statybos produktų, kurie įtraukti į Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą, patvirtintą LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-476. sertifikavimui (atitikties vertinimui), pagal: 

  • Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011;
  • Statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2013 “Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas”;
  • Standartą LST EN ISO/IEC 17065 “Atitikties įvertinimas. Reiklavimai, keliami gaminių, procesų ir paslaugų sertifikavimo įstaigoms”.

Sertifikavimo ekspertai statybos produktų sertifikavimą (atitikties vertinimą) atlieka pagal kokybės vadybos sistemoje taikomas procedūras ir dokumentus, vadovaudamiesi anksčiau nurodytuose dokumentuose pateiktomis sertifikavimo (atitikties vertinimo) schemomis.