Vapauttaako energianhallintajärjestelmä suuret yritykset pakollisesta energiakatselmuksesta?

 :

Vapauttaako energianhallintajärjestelmä suuret yritykset pakollisesta energiakatselmuksesta?

Vapauttaako energianhallintajärjestelmä suuret yritykset pakollisesta energiakatselmuksesta?

Käyttämämme rakennukset ja tuotantolaitokset vievät valtaosan kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä. Teollisuus vie melkein puolet ja muu kulutus vie toisen puolen. Hävikki on kolmen prosentin tasolla (Energiaviraston tilasto 2014). Monet yritykset pyrkivät jo nyt minimoimaan käyttämänsä energiamäärän niin kustannus- kuin ympäristösyistäkin, mutta monesti ongelmiin tartutaan vasta, kun nenän edessä on raportti energian tehottomasta käytöstä tai sähkölaskun loppusumma. Osana EU:n tavoitetta alentaa energiankulutusta 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä yrityksiltä vaaditaan energiakatselmus 5.12.2015 mennessä. Yrityksillä, jotka eivät vielä ole havahtuneet uuden lain määräyksiin alkaa olla kiire.

Suomessa EU-direktiivin* toimeenpano toteutetaan uudella energiatehokkuuslailla joka hyväksyttiin eduskunnan täysistunnossa 9.12.2014, tullen voimaan vuoden alusta 2015. Laki velvoittaa kaikki suuret yritykset tekemään yrityksen energiakatselmus säännöllisesti neljän vuoden välein, ensimmäisen kerran 5.12.2015. Lailla edistetään energiansäästöä ja vähennetään energiantuotannosta aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä sekä saavutetaan kustannussäästöjä energian loppukäyttäjille. Lain keskeisenä päämääränä on luoda edellytykset ja puitteet energiatehokkuutta parantavien ja säästöä aikaansaavien päätösten tekemiselle energian mittausta, laskutusta ja energiankäyttöön liittyvän palautetiedon antamista sääntelemällä.

Mitä tarkoitetaan `suurella` yrityksellä?

Suurella yrityksellä tarkoitetaan tässä laissa taloudellista toimintaa harjoittavaa yritystä, jonka palveluksessa on vähintään 250 työntekijää tai jonka vuosiliikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma yli 43 miljoonaa euroa. Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan kriteerit täyttäviä yrityksiä on suomessa yli 5 500.

Mitä energiakatselmus sisältää?

Yrityksen pakollinen energiakatselmus luotaa koko yrityksen käyttämän energian määrän. Se voi kohdistua myös kahden tai useamman yrityksen muodostamaan konserniin. Yrityksellä voi olla useita yksittäisiä energiankäyttökohteita, kuten rakennuksia, tuotantolaitoksia ja kuljetuksia. Niiden kaikkien energiankäyttö, mukaan lukien muun muassa lämpö, sähkö, polttoaineet, sisältyvät yrityksen energiakatselmukseen.

Energiakatselmukselta ei voi välttyä

Monet yritykset monitoroivat jo nyt omaa energiankäyttöään osana ISO 50001 mukaista energianhallintajärjestelmää. Yritykset, jotka jo toimivat sertifoidun ISO 50001 jäjestelmä viitoittamilla tavoilla voivat huokaista helpotuksesta uuden lain edessä, he toteuttavat jo nyt energian seurantaa lain edellyttämällä tavalla.

 Myös sertifioitu ympäristöjärjestelmä ISO 14001 yhdessä energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+:n kanssa vapauttavat lainvaatimusten mukaisesta energiakatselmuksesta.

Mikä on vapaaehtoinen energianhallintajärjestelmä ISO 50001?

Yrityksen vapaaehtoinen sertifioitu energianhallintajärjestelmä luo systemaattisen tavan johtaa ja hallita energian käyttöä ja päätöksiä energian tehostamiskohteiden priorisoinnista. ISO 50001 – standardin mukainen energianhallintajärjestelmä voidaan integroida osaksi yrityksen johtamisjärjestelmää edistäen parhaita käytäntöjä. Viranomaisten vaatimusten täyttämisen sijaan voidaan kehittämistyössä keskittyä yrityksen menestyksen kannalta tärkeisiin painopisteisiin laiminlyömättä ympäristövaikutukset tai kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen tavoitteet. ISO 50001 sertifikaatti on myös selkeä viesti yrityksen edistyksellisyydestä ja markkinakelpoisuudesta.

Standardit luovat yhtenäiset mitta-asteikot toiminnan arvioimiseen ja laadun varmistamiseen. Myös asiakkaat arvostavat sertifioituja toimintatapoja.

Mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella?

Moni pelkää uuden energiatehokkuuslain lisäävän byrokratiaa ja kustannuksia; harva näkee sen taustalla olevat säästömahdollisuudet. Jatkossa yritysten energiakatselmusta edellytetään vain kerran neljässä vuodessa. Yrityksen itse hankkima, standardeihin perustuva ympäristö- tai energiahallintajärjestelmä myös vapauttaa EU-lainsäädännöstä, mikä on uutta aiempaan verrattuna.

"Hyödyllisempää olisi ajatella velvoitteita investointina energiatehokkuuden parantamiseen. Kun yritys luo menettelyjä, joilla se säästää energiakustannuksissaan, investoinnin tuotto on moninkertainen sertifioinnin ja katselmusten hintaan verrattuna", kertoo Inspecta Sertifiointi Oy:n toimitusjohtaja Tomi Kasurinen. "Energiatehokkuuden parantaminen jos mikä on helposti todennettavissa. Jokainen osaa lukea sähkölaskun loppusumman. Sertifioinnilla yritys lisäksi paitsi saavuttaa säästöjä ja vapautuu katselmusvelvoitteista, myös ylläpitää omaa kilpailukykyään ja vastuullisuuttaan. Yleensä asiakkaat myös arvostavat sertifiointeja” Kasurinen muistuttaa.

Kuka lain noudattamista valvoo?

Direktiivi edellyttää jäsenvaltioita valvomaan energiakatselmuksien toteutumista ja raportoimaan tehtyjen energiakatselmusten määrän Euroopan komissiolle. Energiatehokkuuslain mukainen valvontavastuu pakollisten yrityksen energiakatselmusten tekemisestä kuuluu Energiavirastolle. 

Lisätietoja:

Helena Kunttu, pääarvioija, Inspecta Sertifiointi Oy, puh. 040 759 9648, etunimi.sukunimi@inspecta.com

Roger Andréasen, myyntipäällikkö, Inspecta Sertifiointi Oy, puh, 050 525 1060, etunimi.sukunimi@inspecta.com

*Tavoitteiden saavuttamiseksi komissio on julkaissut Energiatehokkuusdirektiivin (Energy Efficiency Directive, EED, 2012/27/EU). Kokonaisuudessaan energiatehokkuusdirektiivi sisältää 18 artiklaa. Merkittävimmät energiatehokkuusdirektiivin velvoitteet voidaan tiivistää artiklan 7 vaatimuksesta Energiatehokkuusvelvoitejärjestelmästä ja artiklan 8 vaatimuksesta Energiakatselmuksista ja energian hallintajärjestelmästä. Suuren yrityksen on tehtävä yrityksen energiakatselmus vähintään neljän vuoden välein. Yrityksen energiakatselmukseen sisällytettävät kohdekatselmukset eivät saa olla neljää vuotta vanhempia, eli ne tulee olla tehtynä neljän vuoden aikana ennen yrityksen energiakatselmukset päiväystä. Yrityksen energiakatselmus on tehtävä viimeistään 5.12.2015.

 Lisätietoa 50 001 sertifioinnista täältä

Sivu luotu: 22 huhti 2015