Suomen ensimmäinen uuden ydinvoimalaitosohjeistuksen (YVL E.1) mukainen painelaitetarkastusakkreditointi Inspectalle

Inspecta Tarkastus Oy (I001) on ensimmäinen FINAS-akkreditointipalvelun arvioima standardin SFS EN ISO/IEC 17020 A-tyypin vaatimukset täyttävä tarkastuslaitos, joka on saanut akkreditoinnin ydinlaitosten painelaitteiden sekä muiden mekaanisten laitteiden ja rakenteiden tarkastamiseen eli uuden YVL-ohjeistuksen (E.1) mukaiseen tarkastustoimintaan.

Inspecta Tarkastus Oy on jo pitkään toiminut Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksymänä tarkastuslaitoksena ja sille on kertynyt runsaasti ydinlaitostuntemusta sekä ydinlaitosten laitteita ja rakenteita koskevaa tietämystä. Uusien ydinvoimalaitosohjeiden myötä tarkastuslaitoksen hyväksyntä täytyy kuitenkin uusia.

Jatkossa vain STUKin hyväksymät auktorisoidut tar­kastuslaitokset voivat tehdä ydinenergialain (990/1987) 60 a §:n mukaisia, YVL-ohjeissa auk­torisoidulle tarkastuslaitokselle määriteltyjä, turvallisuusluokkiin 2 ja 3 kuuluvien ydinlaitok­sen laitteiden ja rakenteiden tarkastuksia. Kyseisiä tarkastuksia ovat painelaitteiden, mekaanisten laitteiden sekä teräs- ja betonirakenteiden rakennesuunnitel­mien vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen valmistuksen, asennuksen, käyttöönoton ja käytön aikana. Akkreditointi, eli pätevyyden toteaminen, on edellytys sille, että tarkastuslaitos voi saada hyväksynnän Säteilyturvakeskukselta.

Nyt tehty akkreditointiarviointi uusien E-ohjeiden pohjalta mahdollistaa sen, että tarkastuslaitos voi saada Säteilyturvakeskukselta virallisen AIO-statuksen eli luvan toimia edellä kuvatussa laajuudessa auktorisoituna tarkastuslaitoksena suomalaisilla laitosyksiköillä. Inspecta hakee tätä statusta ja tavoitteemme on saada lupa maaliskuun aikana.

Akkreditoinnin laajuus on luettavissa FINASin sivuilta.

 

Lisätiedot

Jukka Virtanen

YVL Tarkastuslaitoksen johtaja, Inspecta Tarkastus Oy

Sivu luotu: 16 maalis 2015