ISO 14001:2015

Standardi edellyttää organisaation ympäristösuorituskyvyn systemaattista seurantaa ja analysointia määriteltyyn mittaristoon perustuen. Ympäristösuorituskyvyn arviointia on tehtävä säännöllisesti tätä mittaristoa vasten sekä seurattava ja mitattava toimintoja, joilla on tai voi olla merkittäviä ympäristövaikutuksia. Lisäksi organisaation on samalla lailla seurattava ja mitattava toiminnan vaatimusten mukaisuutta ja toimintojen ohjauksen tuloksellisuutta.

Miten standardi muuttuu?

Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa organisaation ympäristöjohtamista ja ympäristöjärjestelmän vaikuttavuutta. Uudistuksen tavoitteena on myös lisätä sidosryhmien luottamusta organisaatioiden ympäristöjärjestelmiin. Standardi sisältää sekä uusia vaatimuksia sekä nykyisen standardin täsmennettyjä vaatimuksia:

  • Johdon vastuu korostuu ympäristöjärjestelmässä samoin kuin laatustandardi. Johdon vastuulla on esim. organisaation ympäristösuorituskyvyn analysointi strategisessa suunnittelussa, ympäristöjärjestelmän vaatimusten sisällyttäminen liiketoimintaprosesseihin ja vastuu ympäristöjohtamisen tuloksellisuudesta ja ympäristösuorituskyvystä.
  • Toimintaympäristö- ja sidosryhmäanalyysien painoarvoa organisaatiossa on haluttu vahvistaa. Organisaation tulee analysoida säännöllisesti toimintaympäristöä ja sen muutosten vaikutuksia omaan liiketoimintaan. Myös organisaation vaikuttavia ympäristöolosuhteita on analysoitava (esim. muutokset raaka-aineiden ja veden saatavuudessa, ilmaston muutos). Sidosryhmäyhteistyön vaikuttavuutta halutaan parantaa sidosryhmien odotusten säännöllisellä analysoinnilla ja viestinnän suunnitelmallisuudella. 
  • Ympäristönäkökohtatarkastelut laajenevat ympäristöriskien hallinnasta mahdollisuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Jatkossa ympäristönäkökohdat tulee tunnistaa nykyistä laajemmin. Tunnistamisessa on otettava huomioon tuotteiden elinkaarinäkökulma (esim. raaka-aineiden hankinta, tuotteiden kierrätys ja hävittäminen). Koko tuotteen elinkaaren osalta on tunnistettava merkittäviä ympäristönäkökohtia, joihin organisaatio voi vaikuttaa tai joita se voi ohjata.
  • Ulkoistettujen toimintojen merkittäviä ympäristönäkökohtia tulee myös systemaattisesti ohjata. Ostotoiminnassa tuotteille ja palveluille tai ulkoistettuna teetätettäville prosesseille tulee asettaa ympäristövaatimukset ja vaatimukset on viestittä toimittajille ja urakoitsijoille. Myös näiden vaatimusten täyttymistä on tarpeen mukaan seurattava.
  • Toiminnan vaatimustenmukaisuuden painoarvoa on standardissa vahvistettu useissa eri kohdissa. Organisaation tulee määritellä vaatimustenmukaisuuden arviointiprosessi. Vaatimukset sisältävät sekä ympäristöasioiden hallintaa koskevat lakisääteiset vaatimukset ja organisaation tekemät vapaaehtoiset sitoumukset (esim. erilaiset ympäristömerkit ja ympäristöohjelmat). Vaatimukset tulee dokumentoida ja yksittäisten vaatimusten ja sitoumusten täyttymistä tulee arvioida dokumentoidusti. Organisaation johto on vastuussa organisaation vaatimustenmukaisuudesta ja tarvittavista korjaavista toimenpiteistä.

 

Uudistuva ISO 14001 -standardi tulee olemaan rakenteeltaan samanlainen kuin muut ISO-johtamisjärjestelmästandardit ja noudattaa samaa terminologiaa.

Siirtyminen uuteen standardiin

Tällä hetkellä ympäristöstandardin uusinta on DIS-vaiheessa. Standardin FDIS-version on ilmoitettu ilmestyvän keväällä ja standardi vahvistettavan heinä-syykuussa 2015. Aikataulu on hieman epävarma, koska standardiehdotuksessa on vielä täsmennystarvetta.

Organisaatioilla on aikaa siirtyä uuteen standardiin kolme vuotta, näillä näkymin siis viimeistään syyskuuhun 2018. Siirtymäarviointi on mahdollista tehdä seuranta-arvioinnin tai uudelleensertifiointiarvioinnin yhteydessä. On myös mahdollista tehdä erillinen siirtymäarviointi.

Standardin yksityiskohtaisempia muutoksia Inspecta Academyn kurssilla:

Uudet ISO 14001:2015 -vaatimukset selkokielellä

Lue myös ISO9001-standardipäivityksistä.

Sivu luotu: 24 helmi 2015