Mittauslaitteiden kalibrointi

 :

Mittauslaitteiden kalibrointi

Massan, pituuden ja tilavuuden mitat ovat laajalti käytettyjä vertailustandardeja monilla eri teollisuuden aloilla. Esimerkiksi kaikissa valmistusprosesseissa oikeat mitat ovat avainasemassa, jotta tuote vastaa asiakkaiden laatuvaatimuksiin ja on yrityksenne laatujärjestelmän mukainen. Lisäksi mittauksilla voi olla turvallisuusnäkökohtia. Esimerkiksi voimalaitokset ovat usein riippuvaisia virtausmittauksista, joilla varmistetaan lauhdeveden virtaava suunnitellulla tavalla.

Mittauksissa tarkkuus ja luotettavuus ovat luonnollisesti keskeisimpiä tekijöitä. Siksi on tärkeää huolehtia mittauslaitteiden säännöllisestä kalibroinnista ja stabiilisuutta. Säännöllinen kalibrointi varmentaa mittausten tarkkuuden ja luotettavuuden sekä laitteiston suorituskyvyn. Kalibroinnin etuja ovat hyvä tarkkuus ja monipuolinen käytettävissä oleva laitteisto.

Inspecta kalibroi seuraavia suureita mittaavia laitteita omissa laboratorioissaan* tai asiakkaan tiloissa:

 • paine
 • lämpötila, lämpöenergia
 • pituus, (vain laboratoriokalibrointina)
 • sähkö/sähkösuureet, aikaväli, taajuus (vain laboratoriokalibrointina)
 • massa, vaa’at, (vain kenttäkalibrointina)
 • tilavuus, (vain kenttäkalibrointina)
 • voima, (vain kenttäkalibrointina)
 • tilavuusvirta, (vain kenttäkalibrointina)
 • lämpöenergia, (vain kenttäkalibrointina).

Kalibrointiprosessissa laitteen mittaussuureeseen verrannollista viestiä (näyttö, analogia-/digitaaliviesti tms.) verrataan jäljitettäviin kansallisiin tai kansainvälisiin mittanormaaleihin. Mittaustulosten perusteella laitteelle laaditaan kalibrointitodistus, jossa ilmoitetaan mm. mittauslaitteen virheet ja kalibroinnin epävarmuus. Tilanteen mukaan osa kalibroinneista tehdään akkreditoidusti ja osa jäljitettävästi.

Akkreditointi

Akkreditoidulla laboratoriokalibroinnin mittauksilla saadaan erityisesti luotettavuutta, sillä akkreditointivaatimukset ja me­nettelyt perustuvat kansainvälisiin kriteereihin, joiden avulla toimijan pätevyys ja sen antamien todistusten uskottavuus voidaan luotettavasti jäljittää ja todeta. 

*Inspecta Tarkastus Oy on FINAS–akkreditointipalvelun akkredi­toima kalibrointilaboratorio K004, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. 

Tutustu laboratorioikalibrointeihin tästä

 

Mittauslaitteen kalibroinnin edut 

 • Varmistaa oikeat mittaustulokset (massalle, tilavuudelle, pituudelle, sähköisyydelle, virtaukselle, paineelle, lämmölle ja lämpöenergialle)
 • Tarkat mittaukset vähentävät hukkaa ja säästävät kustannuksia
 • Mahdollistaa rullaavan tuotantoprosessin

Lähetä tarjouspyyntö Inspectalle -painike