Sähkölinjojen lentotarkastus

 :

Sähkölinjojen lentotarkastus

Taajamien ulkopuolella asuvien ihmisten arkipäivää ovat sähkönjakeluhäiriöt ja sähkökatkot. Keskijännitejohdoilla ja jakelumuuntamoilla keskeytykseen johtavia vikoja on keskimäärin noin 4 kpl/100 km/vuosi. Verkostoyhtiöt pyrkivät kaikin voimin tarkastamaan sähkölinjoja ja voimajohtoverkkoja. Näitä tarkastuksia tehdään usein jalkaisin ja hankalissa olosuhteissa. Tarkastus on suuri kuluerä yhtiöille, jalkaisin tapahtuva tarkastus maksaa keskimäärin 7 000‐10 000 €/100 km.

Inspecta tarjoaa verkostoyhtiöiden käyttöön sähkölinjojen lentotarkastuspalvelun, joka täydentää asiakkaan omaa tarkastustoimintaa nopealla ja kustannustehokkaalla tavalla. Verkostopäälliköt ja käyttöpäälliköt saavat työkalukseen nopean tavan toteuttaa perustarkastuksia ja vikojen etsintää helikopterin avulla. Tehokkaasti suoritetulla lentotarkastustoiminnalla saavutettavat säästöt voivat olla vuositasolla tuhansia euroja sataa kilometriä kohden.

Huolellisesti suunnitelluissa ja tehokkaasti suoritetuissa lentotarkastuksissa havaitut viat voidaan korjata suunnitellusti normaalina työaikana sen sijaan että odottamattomat viat jouduttaisiin korjaamaan suunnittelemattomasti pyhä‐, yö‐ ja ylitöinä. Tästä puolestaan aiheutuu verkkoyhtiölle suoraa säästöä vikojen korjauskuluissa. Voidaan arvioida, että jos noin puolet vioista havaittaisiin lentotarkastusten yhteydessä, saavuttaisi verkkoyhtiö jo pelkästään vikakorjauskulujen säästönä vuodessa 2000‐3000 €/100 km. Lisäksi säästöjä tulee lyhyemmistä keskeytysajoista johtuvista siirtomaksujen vähentymisestä ja kuluttajille maksetuista pienemmistä korvauksista.

Tarkastustyypit

Perustarkastukset – 20 kV tarkastukset
Perustarkastuksilla tutkitaan huolellisesti kaikki verkon kohteet (kts. Tarkastuksen kohteet), pois lukien puupaalujen kunto. Inspecta laatii asiakkaalle kattavan kirjoitetun ja kuvitetun raportin ja antaa toimenpidesuosituksia laitteiden ja materiaalien korjaamiseksi.

Erikoistarkastukset - akuuttien vikojen etsintälennot  Tykkylumitilanteissa, myrskyjen ja muiden rajujen sääilmiöiden jälkeen tehdään usein erikoistarkastuksia. Näillä lennoilla kirjataan ja lähetetään helikopterista tilannekuvaus sekä paikkatieto löydetyistä välittömiä toimenpiteitä vaativista vioista. Tieto saadaan toimitettua kopterista GSM-verkossa sähköpostilla tilaajan valvomoon reaaliajassa.

Tarkastusten kohteet

 • johtimien/ukkosköysien säieviat
 • eristinviat
 • sidevauriot
 • pylvään yläpään, orsien, ukkospukkien viat
 • johtokadun kaventumat (raivaustarpeet, myös aluskasvillisuus)
 • johtokadulle kuulumattomat rakenteet, tavarat jne.

 Kun keskijännitejohtojen tarkastustoiminta pylväiden lahotarkastusta lukuun ottamatta voidaan likimain kokonaisuudessaan suorittaa varsin nopeasti lentämällä, lentotarkastuksen kustannustehokkuus on jalkaisin suoritettavaa tarkastusta parempi.

Asiakas saa tarkastukselta käytännöllisen kirjoitetun ja kuvallisen raportin havaituista vioista, jota hän voi käyttää omien resurssiensa kohdentamiseen kustannustehokkaalla tavalla

Yhdenmukaiseen tarkastus‐ ja tarkastustuloksista raportointikäytäntöön perehdytetyt tarkastajat tarkastavat tehokkaasti jakelu‐ ja siirtoverkkoa riippumatta siitä, millä paikkakunnalla tarkastettava verkko sijaitsee.

Standardit ja määräykset, joihin palvelu pohjautuu

Energiavirasto: sähköverkon ylläpidon eli kunnossapidon ja varautumisen lisääminen

Edut

 • Kustannustehokas ja nopea tapa toteuttaa sähkölinjojen perustarkastuksia ja vikojen etsintää helikopterin avulla.
 • Sähkölinjoja ei jouduta korjaamaan suunnittelemattomasti pyhä‐, yö‐ ja ylitöinä.
 • Tarkastuslennon suorittaminen ei sido tilaajan omia henkilöstöresursseja.
 • Erittäin kokeneet, yli 10 v. maastotarkastustaustan omaavat, erikseen helikopterilla tehtävään tarkastukseen koulutetut tarkastajat
 • Saatavilla tilaajan verkonhallintajärjestelmään yhteensopiva havaintotietojen tallennusjärjestelmä.
 • Mahdollisuus lähettää akuutti havaintotieto reaaliajassa suoraan helikopterista tilaajan valvomoon.