Koneturvallisuuden tarkastus- ja asiantuntijapalvelut

 :

Koneturvallisuuden tarkastus- ja asiantuntijapalvelut

Koneita ja muita työvälineitä käytetään lähes kaikilla työpaikoilla: etenkin valmistavassa teollisuudessa, logistiikassa, rakennusalalla ja julkishallinnossa. Koneiden ja työvälineiden turvallisuuteen liittyvät lainsäädännön vaatimukset muuttuvat tekniikan kehittyessä. Valmistajien on oltava tietoisia uusista standardeista, jotka heijastavat valmistushetkellä vaadittavaa tekniikan tasoa. Toisaalla taas työnantajien velvollisuutena on pitää koneet ja työvälineet turvallisina koko niiden käyttöiän ajan. Koneiden monimutkaistuessa haasteet suoriutua lainsäädännön asettamista velvoitteista ovat kasvaneet entisestään, minkä vuoksi asiantuntija-apua tarvitaan yhä useammin.

Inspecta tarjoaa monipuolisia koneturvallisuuden asiantuntija- ja tarkastuspalveluita, joilla autamme asiakkaitamme varmistamaan koneiden ja työvälineiden säädöstenmukaisuuden ja jatkuvan turvallisen toimintakunnon. Olemme koonneet palvelumme koneiden elinkaaren kaikki vaiheet kattavaksi laajaksi palvelukokonaisuudeksi: suunnittelusta valmistukseen ja hankintaan, tarkastukseen, käyttöön ja käytöstä poistoon.

Koneiden toimintaympäristön edellyttämiin toiminnallisiin vaatimuksiin on kiinnitettävä huomiota jo koneen suunnittelu- ja hankintavaiheessa. Vain vaatimustenmukaisia koneita voidaan saattaa markkinoille ja ottaa käyttöön. Palveluidemme avulla voidaan välttyä turhilta kustannuksilta, jälkikorjauksilta ja muita piileviltä riskeiltä. Esimerkiksi koneen valmistusvaiheessa voimme opastaa konedirektiivin vaatimusten ja standardien soveltamisessa, valvoa koneen valmistusta ja arvioida valmiin koneen vaatimustenmukaisuuden ennen sen markkinoille saattamista. Työpaikoilla koneinvestointeja suunniteltaessa voimme avustaa hankintaspesifikaatioiden laatimisessa. Myöhemmin toimituksen vastaanottovaiheessa voimme määrittää, täyttääkö kone sitä koskevien säädösten, standardien ja hankintaspesifikaatioiden vaatimukset.

Koneita käytettäessä työpaikoilla kohdataan monenlaisia työturvallisuuteen liittyviä haasteita. Ratkaisun avaimet löytyvät suunnitelmallisesta riskienhallinnasta ja muista ennakoivista toimista, joilla voidaan taata koneiden turvallinen toimintakunto kaikissa sen elinkaaren eri vaiheissa. Koneiden käytönaikaiseen turvallisuuteen liittyvät palvelumme kattavat muun muassa vaarojen tunnistuksen ja riskien arvioinnin sekä koneiden ja työvälineiden turvallisen toimintakunnon tarkastamisen käyttöönotettaessa sekä sovituin määräajoin. Myös koneiden modernisointiin, eliniän jatkamiseen, uusiokäyttöön ja käytöstä poistoon liittyvät arvioinnit sisältyvät palveluntarjontaamme. Palvelumme ovat riippumattomia ja objektiivisia, ja ne räätälöidään asiakkaidemme tarpeiden mukaan.

Edut

  • Valmistusvaiheessa koneiden turvallisuus ja säädöstenmukaisuus varmistuu: koneet täyttävät konedirektiivin ja sovellettavien standardien vaatimukset
  • Kalliiden takaisinvetojen ja jälkikorjausten riski pienenee
  • Työpaikoilla koneinvestointien ja laitehankintojen tekeminen helpottuu ja tehostuu
  • Vastuunjako konetoimituksissa selkeytyy
  • Riskienhallinta tehostuu
  • Ennakoivan turvallisuustoiminnan laatu paranee
  • Käytössä olevien koneiden toimintavarmuus ja turvallisuus paranevat
  • Koneisiin liittyvien tapaturmien määrä sekä niistä aiheutuvat välittömät ja välilliset kustannukset vähenevät
  • Koneiden modifiointi- ja modernisointiprosessit työpaikoilla helpottuvat
  • Työympäristöstä tulee turvallisempi, tuottavampi ja viihtyisämpi