Kemikaaliturvallisuuden asiantuntijapalvelut

Kemikaali- ja työturvallisuuslaissa toiminnanharjoittajaa velvoitetaan noudattamaan riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta kemikaalien käsittelyssä ja varastoinnissa. Lisäksi toiminnanharjoittajan tulisi tarpeellisin toimin huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.

Inspectan kemikaaliturvallisuuden asiantuntijat ovat apuna silloin, kun toiminnanharjoittaja kaipaa tukea kemikaali- ja työturvallisuusasioissa tai omat resurssit eivät riitä täyttämään lakien edellytyksiä. Tällöin asiantuntijan kanssa yhteistyössä voidaan käydä läpi mm.

 Onko työpaikalla riittävät tiedot käsiteltävistä / varastoitavista kemikaaleista?

  • Ovatko kemikaalien säilytysastiat tai säiliöt asianmukaisia ja ovatko niiden merkinnät riittävät?
  • Varastoidaanko kemikaaleja lakien ja asetusten mukaisesti ja turvallisesti?
  • Ovatko kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin riskit tunnistettu ja hallinnassa?
  • Onko henkilöstölle annettu riittävästi koulutusta kemikaaliasioista?
  • Onko vaara- ja poikkeustilanteisiin varauduttu riittävästi?
  • Onko kemikaalien käsittelyyn saatavilla riittävät työohjeet ja suojavälineet?

Lisäksi kemikaaliturvallisuuden asiantuntijan apua voi hyödyntää tarvittavan dokumentaation kuten sisäisen pelastussuunnitelman tai työ- ja toimintaohjeiden laadinnassa, riskienhallinta järjestelmän rakentamisessa tai kemikaalien käsittelyn riskien arvioinnissa.

Toiminnanharjoittajalla on myös mahdollisuus tilata Inspectalta kemikaalikoulutusta. Koulutus räätälöidään aina kunkin toiminnanharjoittajan erityistarpeisiin sopivaksi.

Edut

  • Kemikaalilainsäädännön vaatimukset tulevat täytetyiksi
  • Tunnistetaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin riskit ja päätetään mahdollisista tarvittavista jatkotoimenpiteistä riskien poistamiseksi / pienentämiseksi
  • Vahinkojen riski kemikaalien käsittelyssä ja varastoinnissa pienenee
  • Toimintaa mahdollisissa onnettomuustilanteissa voidaan tehostaa