Toimittaja-arviointi (Green Card®)

 :

Toimittaja-arviointi (Green Card®)

Riippumattoman arviointilaitoksen toteuttamalla toimittaja-arvioinnilla palvelutoimittaja osoittaa kyvykkyytensä niissä asioissa, joita suuret tilaajaorganisaatiot ovat yhdessä määritelleet. Green Card® on Inspectalle rekisteröity toimittaja-arviointimenetelmä. Palvelujen kilpailutuksessa tilaajat voivat hyödyntää Green Card® -menettelyä asettaessaan toimittajan sekä alihankkijan kyvykkyydelle tasovaatimuksia. Toiminta todennetaan suurten tilaajien yhteistä vaatimustasoa vasten. Green Card® toimittaja-arvioinnilla on laajan tilaajakunnan valtuutus.

Toimittaja-arvioinnin tarkoitus

Toimittajan arvioinnilla varmistetaan, että tilaajien sekä alihankkijoiden yhteiset tarpeet ja odotukset täyttyvät. Vaikka kaikki vaatimukset eivät heti olisikaan toivotulla tasolla, ne välittyvät arvioinnin yhteydessä toimittajan/toimittajaksi haluavan organisaation tietoon. Mahdolliset puutteet ja kehittämismahdollisuudet tunnistetaan ja toimittajalle annetaan näistä seikkaperäiset suositukset. Näiden avulla tämä voi ryhtyä kehittämistoimiin. Ennen kaikkea kyse on laaduntuottokyvyn varmistamisesta ja sen jatkuvasta kehittämisestä. Tarkoituksena on varmistaa, että tilaajaklustereissa toimivien yli 50 suuren tilaajan yhdessä sopimat vähimmäisvaatimukset täyttyvät tai jos puutteita on, niin ne ovat tiedossa ja tulevat viedyiksi kehittämistoimenpiteiden kohteiksi.

Green Card® -arvioinnin kohteet

Todennettavia asioita Green Card® -toimittaja-arvioinnissa ovat esimerkiksi:

  • miten toimittaja organisoi toimintansa, jotta lopputuloksella on onnistumisen edellytykset.
  • miten toimittaja varmistaa lopputulosten vaatimustenmukaisuuden,
  • millaista on työn suunnittelu, organisointi ja johtaminen
  • miten toimittaja pitää yhteyttä asiakkaaseen ja millaisiin laadunvarmistuksellisiin käytänteisiin sillä on valmius.
  • mitkä resurssit ja pätevyydet ovat käytettävissä ja miten niitä kehitetään
  • johtavatko asiakaspalautteet toiminnan kehittämiseen
  • mitkä valmiudet organisaatiolla on juurisyiden analysointiin ja ennaltaehkäiseviin toimiin

Toteutustapa Green Card® toimittaja-arvioinnissa

Green Card® -arviointi perustuu organisaation tekemään itsearviointiin, jota ammattiarvioija täydentää yhden päivän läpikäynnillä toimittajan päätoimipaikalla (tai tilaajan hyväksymässä toimipisteessä). Monitoimipaikkaisissa organisaatioissa arviointikäyntiä täydennetään kansainvälisten (IAF) mitoitusperusteiden mukaisella näytteenotolla luotettavan lopputuloksen varmistamiseksi.

Läpikäynti tuottaa selkeän raportin siitä, miten toimittaja tai alihankkija kykenee täyttämään tilaajan laatuvaatimukset. Arvioinnissa havaituista kehittämistarpeista sekä puutteista kirjoitetaan tarkat toimenpidesuositukset. Arvioidulla organisaatiolla on mahdollisuus oikolukea raportti ja korjata mahdolliset virheet ennen sen viimeistelyä. Arvioidulla organisaatiolla on oikeus saada näkyvyyttä Inspectan tilaajaportaalissa, jota suurten tilaajaklusterien jäsenet käyttävät.

Green Card® -arvioinnin kokonaispisteet tuottavat kilpailuetua, mutta jos määrätty Green Card® -vaatimustaso täyttyy, myöntää Inspecta Sertifiointi Oy toimittajalle tai alihankkijalle sertifikaatin osoituksena vaatimusten täyttymisestä. Sertifikaatista ei peritä erillistä maksua, mutta sen voimassaolo edellyttää tilaajien määrittelemiä uusinta-arviointeja. Muutkin tilaajat ottavat tällaiset evidenssit mielellään huomioon toimittajavalinnoissaan.

Green Card® –arvioinnin kustannukset

Green Card –arvioinnin kustannukset yksitoimipaikkaiselle toimittajaorganisaatiolle koostuvat kiinteästä arviointihinnasta, johon lisätään matkustuskustannukset toteutuman ja Inspectan hinnaston mukaan. Tietyillä toimialoilla on tehtävä lisäksi maksullisia kohdekäyntejä. Monitoimipaikkaiset organisaatiot arvioidaan siten että ensimmäiseksi arvioidaan päätoimipaikka (tai tilaajan hyväksymä muu keskeinen toimipiste) ja arviointia täydennetään IAF:n periaatteiden mukaisesti lyhyillä noin puolen päivän käynneillä oheisen mitoitusohjeen mukaisesti.

 

Lähetä tarjouspyyntö Inspectalle -painike