Lisätietoa sammutuslaitteistotutkinnosta

SAMMUTUSLAITTEISTOKUULUSTELU

PELASTUSLAKI 379/2011, ASETUS SM-1999-967/TU-33, julkaisu A65

Yleistä
Automaattisia sammutuslaitteistoja voi asentaa ja huoltaa pelastustoimen laitteista annetun lain 10/2007 8 §:n tarkoittama asennusliike. Asennusliikkeen on nimettävä asennus- ja huoltotöitä varten vastuuhenkilö ja tarvittaessa varahenkilöt. Vastuuhenkilön pätevyysvaatimuksiin kuuluu koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi hyväksytysti suoritettu sammutuslaitteistokoe.

Sammutuslaitteistoja koskevalla kokeella tarkoitetaan automaattisten sammutuslaitteistojen suunnittelu-, asennus- ja huoltotöitä koskevien säännösten sekä laitteistoissa käytettävien tuotteiden markkinoille saattamiseen koskevien vaatimusten ja alaa koskevien yleisten ohjeiden tuntemusta osoittavaa koetta.

Sammutuslaitteistokuulustelu
Koetilaisuuksia järjestetään ilmoittautumisen yhteydessä mainituissa koulutustiloissa. Koetilaisuudessa tulee varautua osoittamaan henkilöllisyytensä.

Pelkkään säännösosaan osallistuvien koeaika on kaksi tuntia sekä säännösosan ja teknisen osan suorittajille kolme tuntia. Kuulusteluun tulee ilmoittautua viimeistään viikko ennen järjestettävää kuulustelua.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tapahtuu alla olevasta linkistä.

Kokeen rakenne
Kuulustelun laajuus on säännöstuntemuksen osalta sama kaikille. Tämän lisäksi suunnitteluun ja asentamiseen liittyvien asioiden osalta osallistuja voi valita:

  • sprinklerilaitteistot;
  • kaasusammutuslaitteistot; tai
  • muu yksilöitävissä oleva ala, esim. vesisumulaitteistot 

Kokeen sisältö
Kuulustelu on kirjallinen, sisältäen esseekysymyksiä (sanallinen selitys) sekä monivalintatehtäviä (rasti ruutuun). Kuulustelussa saa olla mukana kaikki asiaan liittyvät säädökset, määräykset, ohjeet tai muu koealueeseen liittyvä taustamateriaali.

Kuulusteluun suositellaan tuotavaksi itse laadittu tiivistelmä koealueen tärkeimmistä asioista. Jos osallistuja haluaa suorittaa säädöksissä tarkemmin määrittelemättömän kuulustelun (esim. vesisumu, vaahto jne.), on tiivistelmän tuominen koetilaisuuteen välttämätön edellytys. Kun tiivistelmä jätetään kuulustelun yhteydessä arvosteltavaksi, siitä on mahdollista saada ylimääräisiä pisteitä.

Hyvin tehty tiivistelmä sisältää asiat, joita osallistuja pitää tärkeimpinä ajatellen koealueen käsittelemiä asioita, koskien sammutuslaitteiston elinkaarta alkaen laitteiston rakentamisperusteista, soveltuvuudesta, suunnittelusta, suunnittelussa sovellettavista suunnitteluasiakirjoista sekä asentamista, huoltoa, käyttöä ja kunnossapitoa. Tiivistelmä on aina kuulusteluun tulijan itsensä laatima ja allekirjoittama.

Kokeen käsittely
Koetulokset käsitellään 3 viikon kuluessa. Tieto kuulustelun tuloksesta lähetetään osallistujan ilmoittamaan osoitteeseen. Kuulustelusta laskutetaan Inspectan hinnaston mukaisesti (190 € + alv 24%). Koesuorituksen hyväksyminen edellyttää, että vähintään 60 % kysymyksiin on vastattu hyväksyttävällä tavalla.

Vaatimukset pätevyystodistuksen saamiseksi
Sammutuslaitteistokuulustelun hyväksytysti suorittanut voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella pätevyystodistusta Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes). Inspecta toimittaa koetulokset automaattisesti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.

Hakemuksessa tulee olla sisäasiainministeriön asetuksen automaattisista sammutuslaitteistoista (SM-1999-967/Tu-33) määräämät seuraavat selvitykset:

  • vähintään teknillisessä oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu tehtävään soveltuva tutkinto;
  • vähintään kahden vuoden pituinen automaattisten sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaan perehdyttävä työkokemus; sekä
  • hyväksytysti suoritettu sammutuslaitteistokuulustelu.

Jos kaikki vaatimukset täyttyvät, Tukes myöntää ko. henkilölle pätevyystodistuksen. Pätevyystodistus on voimassa 5 vuotta kerrallaan. Tarvittaessa pätevyystodistukselle tulee hakea jatkoaikaa ennen todistukseen merkittyä viimeistä voimassaolopäivää.

Kokeen kysymysten aihealueet pohjautuvat seuraaviin sammutuslaitteistoalaa koskeviin julkaisuihin:

 Luettelo aineistosta, joka kuuluu kuulusteluvaatimuksiin "Säädöksiä koskeva osa" (kuuluu jokaisen koeosuuteen):

1. Säädösosa:

    - Pelastuslaki 379/2011;

    - Laki pelastustoimen laitteista 10/2007;

    - Sisäasiainministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista Julkaisu A65

    - Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999

    - Maan käyttö- ja rakennusasetus 895/1999

    - YM:n asetus Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus A1 2006

    - Suomen rakentamiskokoelmasta  asetukset E1, E2 ja E4 

2. Laitteistotyypin edellyttämä tarkentava koeosuus

           A. sprinklerilaitteistot

               - SFS-EN 12845+A2 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. 
               Automaattiset sprinklerilaitteistot. Suunnittelu, asennus ja huolto.

               - SFS 5980 Asuntosprinklerilaitteistot.
              Osa 1: Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2009)

              - CEA 4001:2007-06(fi) 

           B. Kaasusammutuslaitteistot

              - Hiilidioksidisammutuslaitteistot - Suunnittelu ja asentaminen
              FK-CEA 4007:2010-05(fi)

              - Inerttikaasusammutuslaitteistot - Suunnittelu ja asentaminen 
              CEA 4008: 2005

              - Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaiteturvallisuudesta  (953/1999) 

            C. Muut sammutuslaitteistot (vesisumu)

              - SFS-EN 12845+A2 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät.  
            Automaattiset sprinklerilaitteistot. Suunnittelu, asennus ja huolto.

              - SFS 5980 Asuntosprinklerilaitteistot. 
             Osa 1: Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2009)

              - CEA 4001:2007-06(fi)

              - Laitteistokohtaiset mitoitusohjeet ja sovellettavat standardit

              - Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaiteturvallisuudesta (953/1999) 

Kuulustelussa tulee lisäksi tuntea palamisen ja sammuttamisen yleiset perusteet.

Säädöksiä ja julkaisuja on hankittavissa esim

www.edilex.fi/tukes/fi/

www.spek.fi

www.sfs.fi/

sahkoinfo.fi/

www.fkl.fi/ 

www.ymparisto.fi/
Säädöksiä myy Oy EDITA Ab.

CEA:n julkaisuja saatavissa Finanssialan keskusliitosta.

Lisätietoja:
Petri Hannuniemi
Inspecta Tarkastus
Puhelin: 050 361 1275
Email: petri.hannuniemi@inspecta.com

 ILMOITTAUTUMINEN PÄTEVYYSTUTKINTOON

Tietoa Pätevyystutkintoon valmistavasta koulutuksestamme