Masinate audit

 :

Masinate audit

Masina audit on menetlus, mille käigus auditit tegev isik hindab ja tõendab kirjalikult registreeritava masina tehnilist korrasolekut ja vastavust seadme ohutuse seaduse  ja sellele kohalduvatele nõuetele.

Audit jaguneb kasutamisele eelnevaks, korraliseks ja erakorraliseks audititeks.

Kasutamisele eelnev audit tehakse registreeritavale masinale enne selle esmakordset kasutamisele võtmist.

Registreeritavale masinale tuleb teha korraline audit alljärgnevas tabelis toodud sagedusega.

Masin

Visuaalne uurimine
(aasta)

Tehnilised katsetused
(aasta)

Kraana

1

3

Platvormtõstuk, kaubalift 

2

4

Ehitustõstuk inimeste tõstmiseks

1

4

Hüdrotõstuk kuni 10 aasta

4

4

Hüdrotõstuk  üle 10 aasta

2

4

Korvtõstuk kuni 10 aasta

4

4

Korvtõstuk üle 10 aasta

2

4

Lõbustuspargiseade*

1

3

Eskalaator, travelaator

2

4

Hooajaliselt kasutatava lõbustuspargiseadme ja köistee visuaalne kontroll peab olema tehtud enne iga hooaja algust, aga mitte varem kui üks kuu enne hooaja algust.
(3) Lõbustuspargiseadme puhul tuleb iga 10 aasta järel teha kandekonstruktsioonide ja oluliste sõlmede tehnilised katsetused sõlmede demonteerimise ja mittepurustavate meetoditega katsetamise teeHooajaliselt kasutatava lõbustuspargiseadme visuaalne kontroll peab olema tehtud enne iga hooaja algust, aga mitte varem kui üks kuu enne hooaja algust.

*Lõbustuspargiseadme puhul tuleb iga 10 aasta järel teha kandekonstruktsioonide ja oluliste sõlmede tehnilised katsetused sõlmede demonteerimise ja mittepurustavate meetoditega katsetamise teel.

Erakorraline audit teostatakse registreeritavale masinale järgmistel juhtudel:

Auditi kohustusega masina erakorraline audit tuleb teha järgmistel juhtudel:

  • enne masina kasutusele võtmist, kui seda pole ettenähtud otstarbel kasutatud eelnenud aasta jooksul;
  • pärast masina rekonstrueerimist;
  • pärast seadme remonti, kui see oli tingitud seadmega toimunud avariist;
  • kui puuduvad andmed eelmise auditi kohta.

Kraanale tehakse lisaks veel erakorraline audit:

  • pärast kraana kandekonstruktsioonide keevituse teel remontimist;
  • pärast kraana kandekonstruktsioonide, tõste- või nooletõstemehhanismide vahetust.

Platvormtõstukile, kaubaliftile ning inimeste tõstmiseks ette nähtud ehitustõstukile tehakse lisaks veel erakorraline audit:

  • pärast platvormtõstuki ja kaubalifti tõstetrosside vahetamist;
  • pärast juhikute ja ajami vahetamist;
  • pärast kaubalifti ajami hõõrdratta või võlli vahetamist;
  • pärast kiiruspiiriku või püüduri vahetamist.

Eskalaatorile, liikurteele ja korvtõstukile tõstekõrgusega üle 3 meetri ja kuni 10 meetrit, mis on kasutusel ja mille tehniline kontroll ei olnud enne  kohustuslik, tuleb esimene korraline audit teha hiljemalt 2018. aasta 1. juuliks.

Taotluse vormi leiate kõrvalmenüüst. Taotluse saate edastada:
E-posti aadressile  estonia@inspecta.com;
Saata postiga või tuua meie kontoritesse.

Täiendav info

Aleksander Iivanainen, +372 659 9420, +372 526 4738,  aleksander.iivanainen@inspecta.com.