Keevitajate sertifitseerimine

 :

Keevitajate sertifitseerimine

Oleme  akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt kui standardi EVS-EN ISO/IEC 17024 nõuetele vastav personali vastavushindmisasutus. Samuti omame õigust heaks kiita keevitajaid ja keevitusoperaatoreid surveseadmete direktiivile 97/23/EL vastavate toodete valmistamiseks.

Sertifitseerime keevitajaid vastavalt järgmistele katsestandarditele:

 • EVS-EN 287-1 “Keevitajate atesteerimine. Sulakeevitus. Osa 1: Terased”.
 • EVS-EN ISO 9606-1 “ Keevitajate kvalifitseerimise katse. Sulakeevitus. Osa 1: Terased”.
 • EVS-EN ISO 9606-2 “Keevitajate atesteerimine. Sulakeevitus. Osa 2  “Alumiinium ja aluminium sulamid”.
 • EVS-EN ISO 9606-3 “Keevitajate vastuvõtukatsetus. Sulakeevitus Osa 3: Vask ja vasesulamid”.
 • EVS-EN ISO 9606-4 „Keevitajate vastuvõtukatsetus. Sulakeevitus. Osa 4: Nikkel ja niklisulamid“
 • EVS-EN ISO 9606-5 „Keevitajate vastuvõtukatsetus. Sulakeevitus. Osa 5: Titaan ja titaanisulamid, tsirkoonium ja tsirkooniumisulamid“

Keevitusoperaatorite kvalifitseerimine toimub alljärgnevate katsestandardite kohaselt:

 • EVS-EN ISO 14732 „Keevituspersonal - Keevitusoperaatorite ja keevitusseadistajate kvalifitseerimine metalsete materjalide mehhaniseeritud ja automaatkeevitamisel“

Eeltingimused kandidaadile

 • Oskab käsitleda keevitamiseks vajalike töövahendeid.
 • Oskab kasutada keevitamiseks vajalikke isikukaitsevahendeid.
 • Saab aru tööks vajalikest tehnilistest dokumentidest (WPS, joonis)
 • Tunneb keevisõmbluse kontrolli põhimõtteid.

Taotlus

Taotluse keevitaja atesteerimiseks palume esitada vähemalt 5 päeva enne kontroll-liite keevitamiseks planeeritud aega. Taotlejaks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud.

Kui samaaegselt keevitaja atesteerimisega soovitakse läbi viia ka keevitusprotseduuri atesteerimist, tuleb taotlusel teha märge vastavasse lahtrisse.

Koos taotlusega tuleb kliendil esitada järgmised dokumendid:

 • keevitustehnoloogia kaart WPS või pWPS,
 • põhi-ja lisamaterjali sertifikaadid,
 • kaitsegaasi sertifikaat,
 • tig keevitusel w-elektroodi sertifikaat,
 • koopia keevitaja isikuttõendavast sertifikaatest.

Sertifitseerimistingimuste täitmise leping (vt kõrvalmenüüst) sõlmitakse taotluse allkirjastamisega ning hakkab kehtima alates sertifikaadi/tunnistuse saamisest, kuni selle kehtivusaja lõpuni või lõpetamiseni.

Kontroll-liite keevitamine

Ettevõtja valmistab kontroll-liidete detailid ning kindlustab kõik püsiliidete tegemiseks vajalikud seadmed ja abimaterjalid, kus keevitaja töötab või koolituskeskus, olenevalt atesteerimise toimumise kohast. Kontroll-liidete keevitamise juures viibib Inspeca Estonia ekspert.

Kontroll-liite katsetamine

Kontroll-liite katsetamise käigus teostatakse katseliitele  mittepurustavaid katsetusi (NDT) ja purustavaid katsetusi (DT) heakskiidetud katselaborites. 

Juhul, kui mõni katse tulemus ei vasta katsestandardis kirjeldatud aktsepteerimisnõuetele, loetakse sertifitseerimisprotseduur lõpetatuks. Tulemusest teavitatakse klienti. 

Sertifikaadi väljastamine

Kui katse tulemused vastavad katsestandardis kirjeldatud aktsepteerimisnõuetele väljastatakse iskule vastav sertifikaat. 

Sertifikaadi kehtivuse lõppemine

Sertifikaadi kehtivuse lõppedes on isikul võimalus oma jätkuvat kompetentsust tõendada kahel meetodil:

 • uue sertifikaadi väljastamisega läbides sertifitseerimistoimingud esmase sertifitseerimise mahus või;
 • läbides resertifitseerimise katsestandardi nõuete alusel ( meetod on akrediteerimisulatusest väljas).

Sertifitseerimisskeem on ära toodud kõrvalmenüüst.

Täiendav info

Taotluse vormid leiate kõrvalmenüüst. Taotluse saate meile edastada:
E-posti aadressile  estonia@inspecta.com;
Saata postiga või tuua kontoritesse.

Toomas Reha, +372 659 9423, +372 553 3933, toomas.reha@inspecta.com.

Enn Orav, +372 659 9477, +372 505 3379, enn.orav@inspecta.com