Taatlemine ja kalibreerimine

 :

Taatlemine ja kalibreerimine

Teostame elektrimõõteriistade ja trafode esma- ja kordustaalust ja erakorralist taatlemist ning kalibreerimist.

Oleme akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt kui standardi EVS-EN ISO/IEC 17025 nõuetele vastav kalibreerimislabor. Taatlustegevuseks omame volitatud asutuse staatust tunnusnumbriga M26.

Mõõteseaduse §2 lg 1 p 29 sätestab, et taatlemine on protseduur, mille käigus pädev taatluslabor või teavitatud asutus kontrollib mõõtevahendi vastavust kehtestatud nõuetele ja märgistab nõuetele vastava mõõtevahendi taatlusmärgisega.

Tellijale taatlusprotokolle üldjuhul ei väljastata vaid väljastatakse vajadusel taatlustunnistus. Taatlusprotokolle väljastatakse ainult labori tegevuse riiklikku järelevalvet teostavale asutusele (Tehnilise Järelevalve Amet).

Mõõteseaduse §2 lg 1 p.6 sätestab, et kalibreerimine on menetlus, mis fikseeritud tingimustel määrab kindlaks seose mõõtevahendiga saadud väärtuse ja etaloni abil realiseeritud füüsikalise suuruse vastava väärtuse vahel.

Teostame kalibreerimist järgmistele seadmetele:

Aeg ja sagedus

• Sagedus- ja ajaintervalli mõõturid;

Elekter

• Voolutrafod;
• Pingetrafod ja 3-faasilised aktiiv ja reaktiivenergia elektriarvestid;
• 3-faasilised aktiiv- ja reaktiivvõimsuse mõõturid;
• 3-faasilised AC võimsus- ja võrguanalüsaatorid;
• 1-faasilised aktiivenergia elektriarvestid;
• Amper-, volt- ja oommeetrid;
• Magnet- ja elektrivälja testrid;
• Isolatsioonitakistuse mõõturid;
• Liitmike-, kaitsemaandus- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide takistuse mõõturid;
• Maandustakistuse mõõturid;
• Rikkesilmuse impedantsi mõõturid;
• Rikkevoolukaitseseadme testrid;
• Isolatsiooni pingetaluvuse testrid;
• Kõrgepingejagurid.

Müra ja vibratsioon

• Vibroandurid ja -meetrid;
• Akustilised müramõõturid ja heli doosi mõõturid.

Taotluse vormi leiate kõrvalmenüüst. Taotluse saate meile edastada:
E-posti aadressile  estonia@inspecta.com;
Faksile +372 659 9479;
Saata postiga või tuua meie kontoritesse.

Täiendav info

Jüri Loorens, +372 612 9538, +372 527 5518,  jyri.loorens@inspecta.com.