Inspecta

 :

Inspecta

Inspecta Estonia OÜ on eraõiguslik äriühing, kelle ainuosa omanikuks on alates 09.06.2015 Hollandi ACTA * Group (Kiwa / Shield).  ACTA* on juhtivaid katsetamise, inspekteerimise ja sertifitseerimise (TIC) organisatsioone, kus on ca. 4000 kvaliteedi ja ohutusalast spetsialisti 25 riigis. ACTA visioon on muutuda juhtivaks tegijaks rahvusvahelisel TIC turul. 

Meie põhijoonteks on kliendikesksus, kliendi vajaduste ja ootuste täitmine ning vastutulelik teenindus, mida tagab asjatundlik ja motiveeritud personal ning iga töötaja iseseisev ja vastutustundlik tegevus.

Juhindume oma tegevuses teenuste osutamises ja kvaliteedijuhtimissüsteemi korraldamises Eesti Vabariigi õigusaktidest, EL direktiividest ning standarditest EVS-EN ISO 9001, EVS-EN ISO/IEC 17024, EVS-EN ISO/IEC 17025, EVS-EN ISO/IEC 17020, EVS-EN ISO/IEC 17065 ja EVS-EN ISO/IEC 17021.

Meie eesmärgiks on järjekindlalt tagada oma tegevusvaldkonnas osutatavate teenuste ühtlaselt kõrge kvaliteet ja vastavus kõikidele kliendi- ja asjakohastele regulatiivsetele nõuetele.

Inspecta Estonia OÜ üldpõhimõtted oma tegevustes

Inspecta Estonia OÜ mõistab erapooletuse tähtsust oma tegevuste läbiviimisel, ohjab huvikonflikte ja tagab oma tegevustes objektiivsuse. Inspecta Estonia OÜ erapooletusega seotud poliitika arendamiseks ning järjekindla ja objektiivse tegevuse tagamiseks on moodustatud Erapooletuse Komitee.

Inspecta Estonia OÜ ei tolereeri altkäemaksu andmist ja võtmist. Inspecta Estonia OÜ personal ei paku, maksa, palu ega võta vastu otseselt või kaudselt altkäemaksu.